Novela zákona o soudních poplatcích - snaha uzavřít justici před občany

  • Vytisknout

 Asi jakoby pošta chtěla za dopis tisícovku nebo dráha za každý kilometr stovku. 

 

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 

                              Novela Zákona o soudních poplatcích –

 

snaha ochránit stát před zodpovědností

 

Vážení poslanci dolní Sněmovny,

               V současnosti je vám předkládán k posouzení sněmovní tisk č. 767, obsahující Novelu Zákona o soudních poplatcích – viz :

                                            Sněmovní tisk 767/0, část č. 1/4 (psp.cz)

 V tomto návrhu MSp můžete mj. číst :

V příloze položce 22 se za bod 12 vkládají nové body 13 až 15, které znějí:
„13.
Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem se vybere poplatek podle položky 8a."

Jedná se o zjevnou snahu současného vedení MSp, a ministryně Benešové obzvláště, maximálně ztížit, ideálně znemožnit přístup k ochraně práv mocí soudní pro lidi, kteří se právem domáhají odškodnění za nespravedlivá trestní stíhání, či dokonce za nespravedlivá uvěznění.

               Ministryně Benešová, namísto snahy o nápravu justice, aby k podobným případům nedocházelo, nebo docházelo co nejméně, se zjevně snaží zamezit přístupu postižených osob k soudu, aby se nedomohly ani toho mála, co jim současná judikatura jako náhradu škody za nespravedlivé pronásledování nabízí.

               Její argumenty, že nemajetné osoby si mohou požádat o zproštění povinností platit soudní poplatek, jsou zcela liché, v praxi dokonce směšné – protože požádat si sice mohou, ovšem výsměch je jim zcela pravidelnou odpovědí.

               Nejprve je nějaká soudní úřednice, obvykle sotva po škole, bez sebemenších životních zkušeností, kdesi (?) nabyvší přesvědčení, na soudech ostatně převažující, že kdo byl trestně stíhán, je odporná veš, a teď chce ještě za to zaplatit, nechá vyplňovat obsáhlé formuláře s desítkami potvrzení, s běháním tak na celý týden – přitom už předem dobře ví – a má připraveno „vyřízení“ žádosti – že se, samozřejmě, přiznání osvobození stejně nepřiznává – a následně se dostane obětem justiční zvůle ještě školení od těchto dvacetiletých holčiček v tom smyslu, že se mají více snažit, aby si práci našli a že kdyby se více snažili už dříve, jistě by nějakou práci měli – a to, že nemají žádný majetek, je samozřejmě jenom jejich vina.

               Od lidí, kteří si nikdy žádnou práci nehledali a nemusejí až do důchodu hledat, to zní obzvláště přesvědčivě.

Lze mnohačetně prokázat, že ať na daných formulářích prokáže žadatel naprosto cokoliv, včetně toho, že žije jen ze životního minima a je pod mostem – odpověď je vždy stejná : Musíte se víc snažit.

Odpověď na námitku, k čemu by to snažení bylo, když na žadatele jsou stejně vedeny exekuce, často právě v souvislosti s oněmi nezákonnými trestními stíháními,  takže  i kdyby si vydělával, nad rámec nezabavitelné částky mu to stejně zabaví exekutor, už obvykle není žádná.

               Justiční oběť tak nejen že se nedočká spravedlnosti, často ale ani projednání věci. Namísto toho je častována výsměchem a urážkami všeho druhu – od lidí, kteří vůbec nevědí, o čem mluví a píší. A hlavně to vědět nechtějí.

               Nad to je třeba zdůraznit, že soudní poplatky jsou iniciativně všemožně zneužívány a smyšleně navyšovány. Kupříkladu soudní poplatek za žalobu na stát je stanoven na 2 tisíce korun – a ministryně všude rozhlašuje, jaká je to směšná částka (možná pro ni, pro toho, kdo žije z životního minima už rozhodně ne), přitom ze soudu vám klidně přijde výměr na 6 tisíc za tutéž žalobu – a když se ptáte po odůvodnění, tak prý máte v návrhu výroku soudu 3 body, včetně bodu, že protistrana je povinna zaplatit náklady řízení – a tak prý je to 2 tisíce za každý z těchto bodů…

               Nezákonnost, nevzdělanost soudců a evidentní snaha zamezit přístupu těchto stěžovatelů k soudům vedla už v minulosti – jak sám sněmovní tisk připouští – k vyměřování poplatků z odvolání, ač na to žádný předpis neexistoval. Tedy – soudy samy, iniciativně, dělaly všechno pro to – aby nemusely v konečné fázi dělat nic, a hlavně nezjišťovat, kdo za křivé rozsudky a nezákonná stíhání nese odpovědnost. Přitom s naprostým klidem okrádaly lidi o peníze, které jim nepatřily a na které neměly žádný právní titul.

               V pozadí je evidentní snaha ministryně Benešové ochránit samu justici před žalobami na ni samotnou, a to i za situace, kdy i samotné projednání těchto žalob, pokud k němu přece jen dojde, je obvykle výsměchem poškozeným – s tím, že se jim de facto nic nestalo, jsou živí a zdraví, ve vězení dostali najíst a topilo se tam, tak co by ještě chtěli – a musí jim stačit proplatit lístek na vlak z věznice domů…

               Zde je dobře si uvědomit, že náhrada za nezákonné trestní stíhání je jednak samozřejmým nárokem v každém právním státě, jednak  - a to zejména – jistým druhem pojistného ventilu.

          Ventilu proti přetlaku. Protože ti, co si tohle pronásledování sami zažili, by také mohli chtít tento přetlak uvolnit jinak než žalobami, kde se jim titíž úředníci smějí do očí, zvláště když dobře vědí, kdo za jejich nezákonným pronásledováním od začátku stojí.

               V konečném důsledku se jedná o snahu justici před občany jako státní službu uzavřít – a to tak, aby nadále sloužila jen jako luxusní pension pro určitý druh otupělých lidí, ve skutečném právním státě obvykle nepoužitelných.

               Je to totéž, jakoby pošta požadovala za každý dopis tisíc korun – tak, aby dopisy nikdo neposílal – nebo jako by železnice chtěla za každý kilometr jízdy stovku – tak, aby pokud možno nikdo vlaky nejezdil – a pošťáci a železničáři by poklidně pospávali na prázdných poštách a prázdných nádražích a jen se těšili, jaká je to pohodička a jak jim utěšeně ze státních prostředků rostou soukromá konta.

               Je to popření samotného smyslu existence justice – a než takovouto justici, raději žádnou – a vyjde to stát mnohem levněji.

Žádáme vás, jménem všech justicí poškozených občanů, abyste tento návrh jako výslovně nemravný nejen odmítli, ale abyste také po předkladateli (MSp) požadovali prodiskutování takovýchto návrhů nejprve s těmi, koho se to přímo týká – tedy především s oběťmi justiční zvůle, protože parlamentu se mají předkládat pouze návrhy řádně prodiskutované a oponované, což se u návrhů předkládaných MSp nedá říci ani náhodou. 

K nim žádná diskuse nikdy nikde neprobíhá – a  jedná se tak o zvůli několika málo úředníčků z MSp, případně na ně napojených soudců – která s prospěchem celé společnosti nemá nic společného.

                                                                                                                                     Za           o.s. K 213

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala, předseda 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

 

 Benešová chce znovu


VÝRAZNĚ ZVÝŠIT SOUDNÍ POPLATKY,

a nově zavést i POPLATEK Z ODVOLÁNÍ. (Vzpomeňme na její dopis Czernínovi, kde píše, že poplatky jsou spíše symbolické a každý si je může dovolit - když jsem jí napsal, jak mám ze 3 tisíc životního minima zaplatit 2-ou tisícový poplatek, tak neuměla odpovědět - z čehož nakonec udělala tradici - a když jsem ji vyzval, ať ten "symbolický poplatek" zaplatí ze svého ministerského platu sama - tak mlčí dodnes...
______________

Dobrý den,

tak na pořadu 79. schůze PS, která začala 19.1.21 a bude prvním čtením (novel) zákonů pokračovat 26.1.21, je rovněž záměr grázlů z MSp okrást lidi o peníze znovu navýšením soudních poplatků - viz vládní návrh na novelu zákona č. 549/1991Sb. - sněmovní tisk č. 767 - zde k dispozici včetně důvodové zprávy:

www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=767&CT1=0

Co se týče odškodňovacích řízení proti státu dle zákona č 82/1998Sb., OdpŠk, tak Benešová chce zpoplatnit odvolací řízení, které dosud nebylo zpoplatněno i díky judikatuře Ústavního soudu - viz str. 3 sněmovního tisku 767, bod 32 - cituji:

"32. V příloze položce 22 se za bod 12 vkládají nové body 13 až 15, které znějí:
„13. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem se vybere poplatek podle položky 8a."

Evidentně MSp leží v žaludku, že by lidi měli jakoukoliv šanci se domoci finančního odškodnění (proto se MSp zásadně odvolává proti prvostupňovým rozsudkům, které přiznaly finanční odškodnění vůči státu, i když tím MSp riskuje, že stát bude platit ještě víc (moje vlastní zkušenost)). Ovšem MSp si to kompenzuje tím, že mnohdy soudem přiznané odškodnění odmítá vyplatit a to při vědomém nerespektování pravomocných a vykonatelných rozsudků ze strany MSp (rovněž nová praxe zavedená Babišovými grázly - Pelikánem a Benešovou z popudu současného náměstka Tejce a ředitele odboru odškodňování Severy).

Jen pro doplnění, Tejc s Pelikánem protlačili parlamentem zákon č. 296/2017Sb., který zavedl položku 8a Sazebníku poplatků, aby byly zpoplatněny odškodňovací žaloby proti státu.

Ta pakáž přitom drze pokrytecky žvaní v důvodové zprávě, že soudní poplatky mají motivovat strany sporu, aby se pokusily vyřešit věc mimosoudně (viz str. 5 tisku 767), když právě u nároků běžných občanů na odškodnění za újmu & škodu způsobenou státem a jeho orgány MSp a ostatní ministerstva, centrální úřady zcela ignorují žádosti o odškodnění (kromě svých spřatelených grázlů), kdy jim pravidelně nevyhovují a lidem nezbývá nic jiného než se soudit se státem.

Dalším žvástem té pakáže z MSP je toto - viz citace z str. 6 tisku 767:

"Výše soudního poplatku by tudíž měla odpovídat aktuální výši životní úrovně v České republice. V opačném případě se regulační i motivační funkce oslabuje nebo zcela ztrácí, a soudní poplatky tak nedokáží efektivně odradit účastníky od uplatňování nároků v případech, kdy mají jen malou nebo žádnou šanci na úspěch nebo je-li možná dohoda stran."

To zní jistě velmi dobře mnoha lidem nyní, když Babiš & spol. prakticky zlikvidovali mnohá pracovní místa svým běsněním o covidové pandemii, a lidi tak jsou doma na 15 000,-Kč měsíčně nebo ani to ne - aktuální výše životní úroveň je tak mnohem nižší než v roce 2019.

Další velmi zajímavou informací je toto - opět ze str. 6 tisku 767:

"V souvislosti se zhodnocením platné úpravy poplatkového práva je konečně třeba podotknout, že ekonomická situace ČR a cenový vývoj se promítá do výdajů kapitoly Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“ nebo „MSp“), které jsou s výkonem soudnictví přímo spojeny Od poslední úpravy soudních poplatků, tj. od roku 2011 se výdaje kapitoly zásadně zvýšily, a to o více než 10 mld. Kč, což představuje navýšení o 50 %. Na zvyšování výdajů resortu se podepsalo také zdražování soudních řízení, spojené zejména s tlakem na růst mezd v rámci justice, ale i jiných mandatorních výdajů."

Neboli ten dobytek z MSp pod vedením Pospíšila, Blažka, Kovářové (vše nominanti ODS) a dále Válkové, Pelikána, Kněžínka, Benešové (ANO) zvyšil nadstantardně platy soudcům a ostatnímu personálu na soudech, aniž by optimalizoval stav těchto osob, skutečně potřebný pro výkon soudnictví v ČR - obecně známo, že jen soudců je v ČR na počet obyvatel o 800 více než v Rakousku, Německu, státech Beneluxu.

A ted´ ten ksindl z vlády skuhrá, že je nutno zvýšit soudní poplatky, aby grázlům v justici při jejich minimálně nezměněném počtu mohli dál zvyšovat platy.

Další zajímavou informací je srovnání příjmů ze soudních poplatků za roky 2011-2018 v tabulce na str. 9 tisku 767:

"Příjmy ze soudních poplatků v mil. Kč

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
soudní poplatky 1 145,18 1 483,62 1 383,40 1 327,16 1 278,62 1 216,05 1 138,36 1 152,76
zdroj: MSp"

Je tak vidět, že příjmy ze soudních poplatků od roku 2012 klesají (čísla za roky 2013-2018 jsou již nižší než v roce 2012) a přitom vláda netvrdí, že by klesal rovněž počet soudních řízení.

Z toho je tak pouze jeden logický závěr a to, že lidé (popř. právnické osoby) odmítají platit soudní poplatky, protože na to nemají peníze.

Rovněž to potvrzuje ten fakt, že pakáž, která tvoří vládu a osazenstvo MSp (např. Tejc, Severa, Převrátil a další doslova kreténi) nejsou schopni logického myšlení a řešení existujících problémů justice v ČR.

Zvýšení soudních poplatků tak nezmění již existující mnohaletý klesající trend snižování příjmů ze soudních poplatků, protože další zvýšení soudních poplatků povede jen ke zvýšení žádostí o osvobození od soudních poplatků, resp. k rezignaci lidí na využití soudů a řešení sporů raději svépomocí, což jistě není právě rysem právního státu, za který vládní kamarila se soudcovskou chátrou ČR setrvale vydává s tupostí jí vlastní.

Na str. 32 důvodové zprávy je další blábol - viz citace:

"7.3 Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny

Navýšení soudních poplatků není natolik výrazné, aby znamenalo bariéru v přístupu ke spravedlnosti, jedná se o pouhé narovnání výše těchto poplatků s ekonomickou situací v České republice. Navýšení soudních poplatků bude znamenat zvýšení nákladů na zahájení soudního řízení, na drahé straně je však možné očekávat také zrychlení práce soudů. Celkový sociální efekt tedy očekáváme neutrální, nebo dokonce mírně pozitivní. Institut osvobození od soudních poplatků podle § 138 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, je navrženo posílit tak, že úplné osvobození od soudních poplatků již nebude označeno za výjimečný krok ze zvlášť závažných důvodů. Soudy tak budou k úplnému osvobozování více motivovány."

Jen idiot si může myslet, že zvýšení soudních poplatků povede ke zrychlení práce soudů. Zde opravdu žádná souvislost není, a to ani z důvodu očekávaného snížení počtu nově zahájených soudních řízení, které nenastane a při kvalitě nynějších soudců a jejich stejně dementních asistentů, kteří jsou vinou průtahů a nepřiměřené délky mnoha řízení u soudu; a jednak v kompenzačínch řízeních proti ČR - MSp chátra z OS Praha 2 zásadně neosvobozuje, i kdyby jste byl bezdomovec, naopak tvrdí, že nemajetnost žadatele o osvobození od soudních poplatků není důvodem pro osvobození, kdy se lidí - žadatelů - ještě drze ptá, jak to, že nemají majetek, zjevně proto, aby dali echo exekutorům, až idioti z Městského soudu v Praze a z Obvodního soudu pro Prahu 2 přiznají MSp (či jiným úřadům) náhradu jejich údajných nákladů řízení i např. za to, že přijali od soudu odškodňovací žalobu proti státu (tj. ta zlodějská pakáž je naprosto bez zábran a proto je se nutno také tak k ní chovat).

Nakonec toto - viz str. 41 důvodové zprávy tisku 767:

"K bodu 31 a 32 (Položka 22)

Nově se zavádí také poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem. Tento poplatek je navrhován ve stejné výši jako poplatek za samotné zahájení řízení v této věci, tj. ve výši 2 000 Kč. Odvolání dosud zpoplatněno nebylo, poplatek byl ale některými soudy vybírán podle jiných položek. Podle judikatury Ústavního soudu se však poplatek u odvolání neplatí. Ústavní soud došel k těmto závěrům v nálezech sp. zn. I. ÚS 1415/18,9 sp. zn. IV. ÚS 3283/1810 a sp. zn. I. ÚS 3668/1811. Výše poplatku je stanovena tak, aby nepředstavovala nepřiměřenou bariéru v přístupu k soudu a zároveň nebyla v nepoměru k poplatkům za podání žaloby a dovolání. Za návrh na zahájení řízení i odvolání se tedy nově bude vybírat poplatek ve výši 2 000 Kč. U dovolání jakožto mimořádného opravného prostředku je ospravedlněno, že je poplatek o něco vyšší (Položka 23). Takto stanovená výše je souladná s nálezy Ústavního soudu a zaručuje, že je poplatek za odvolání stanoven jednoznačně. Stanovením poplatku ve výši 2.000,- Kč je tak judikatura Ústavního soudu plnohodnotně zapracována."

Takže samo MSP přiznává, že soudy (orgány veřejné moci ČR - udajného to právního státu) okradly lidi o peníze, když vybíraly soudní poplatky za odvolání, které nebylo dosud zpoplatněno.

Navíc Ústavní soud neřekl ve své judikatuře o soudních poplatcích za kompenzační žaloby proti státu včetně odvolání, že by tato řízení měla být zpoplatněna -KDY JE EVIDENTNĚ AMORÁLNÍ A V ROZPORU S PRINCIPY PRÁVNÍHO STÁTU, aby stát jako žalovaný vybíral od žalobce peníze v podobě soudního poplatku. Stejného názoru je ESLP.

Vláda přitom chce, aby navýšení soudních poplatků platilo od 1.7.2021 a vztahovalo se rovněž na odvolání, podaná po 1.7.2021 - tj. žádná přechodná ustanovení

Takže jak to té mrše a ostatním grázlům z vlády překazíme?

AK

_____________________________

_____________________________

 

 

 

Tak, to by bylo... 

 

Zákon o soudních poplatcích

 
Doručená pošta
 
 
                         29. 1. 2021 12:04
  
 
 
Vážený pane předsedo,
děkuji za zaslání stanoviska Vašeho sdružení k novele zákona o soudních poplatcích. Souhlasím s Vámi a také jsem dnes společně s Dominikem Ferim navrhl zamítnutí zákona v 1. čtení, což se také hlasováním PS stalo. Tolik tedy informace, která je zcela v intencích Vašeho vyjádření.
Přeji vše dobré a pěkné dny ve zdraví.
v úctě
 
Mgr. Marek Výborný
poslan
ec PS PČR 
předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

Tel.: 732 789 248

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________