Psychiatrizace - zbraň sovětské justice proti disidentům - stále vysoce v kursu

Státní zastupitelství v Chrudimi dodatečně dokazuje, že letáky pana Komárka o policejně justiční mafii, která terorizuje tuto zemi a která mu zabila dceru, v ničem nelhaly.

 
Dnešní den jsme strávili z velké části po delším čase zase v Chrudimi, kde si policejně justiční mafie rozhodla vylít si svůj bezmocný vztek na panu Komárkovi, nešťastném otci, jehož dcera, na základě "péče" tamního soudu spáchala ve 20-ti letech, letos v lednu sebevraždu.

Tamní státní zastupitelství nebylo sice schopno zajistit panu Komárkovi důstojnou účast na pohřbu vlastní dcery - ač nechalo obsadit hřbitov policajty do posledního místečka - stejně jako předtím nebylo schopno potrestat matku za celá léta programového maření předávání dcery otci, ale zato je schopno - a velmi ochotno - po tom všem ještě stíhat nešťastného otce za něco, co zjevně trestným činem nemůže být už pro toho, kdo si jednou přečetl trestní zákon.

 

Člověk by čekal, že když už někomu takhle zmrzačili život a připravili ho svou vlastní hloupostí, leností a pohodlností o jedinou dceru, aspoň zalezou někam pod zem, kde se budou tiše stydět.

Má to jeden háček : Tihle tupci skutečně neví, co to je "stydět se", stejně jako neví, co to je slušnost a dobré mravy. Zato ale ví - a velmi správně pochopili jedno : Reklamu, kterou jim pan Komárek dělal, rozhodně nemohli potřebovat, zvláště když přišli na to, že má skutečně nečekaný ohlas mezi chrudimskou veřejností, která v lednu a únoru začala masově sledovat naše stránky, jež jakožto jediné médium dokázaly pravdivě a objektivně informovat o všem, co se kolem pohřbu Jany Komárkové dělo.

 

A tak ne že by tyhle orgány stíhaly matku za zavinění smrti dcery (tu ostatně kryly vždycky a samy do značné míry zavinily, tak proč na svém postoji cokoliv měnit, že ?), ne že by stíhaly policajty za napomáhání k trestnému činu poškozování cizích práv - když matka znemožňovala účast na pohřbu celému příbuzenstvu z otcovy strany - ale ještě začaly stíhat pana Komárka za to, že o nich vylepoval plakáty s odkazem na naše stránky a sdělením, že v Chrudimi vládne policejně justiční mafie (což je samozřejmě - aspoň prozatím -  pravda a každý, kdo by o tom pochyboval, bude rychle vyveden z omylu).

Pan Komárek jim - se svým hlasitým kříkem, že mu zabili dceru - začal vskutku nepříjemně vadit, a tak "vymysleli" geniální plán, jak se ho zbavit.

Obvinili ho z trestného činu pomluvy, a to přesto, že  sami nejspíš velmi  dobře vědí, že tohle obvinění nemůže před žádným soudem - a to dokonce ani před zmanipulovaným Esserovým, v Chrudimi, obstát - ovšem režím trestního stíhání poskytuje této mafii rozsáhlé pravomoci a z ní pramenící výhody : Tak třeba je možno pana Komárka neustále někam předvolávat, pokutovat ho za nic, ale hlavně - nařizovat "odborná vyšetření" nemající za cíl nic jiného, než odatečně prokázat, že pan Komárek je blázen - takže jeho tvrzení o zabité dceři je třeba brát z tohoto zorného úhlu - a krom toho že skutečnost, že mu chrudimský soud nezajistil kontakt s dcerou, měla své rozumné opodstatnění - protože proč by se měla stýkat s bláznem, že ?

Protože již samo "opatření k přibrání znalce" bylo pozoruhodným právnickým dílem jistého chrudimského policajta, ve kterém barvitě mluvil o "spáchání trestného činu" jako o hotové věci, rozjeli jsme se do Chrudimi, abychom se věci podívali blíže na zoubek - a nestačili jsme se divit ani na podruhé :

Sdělení obvinění totiž vůbec nijak nespecifikovalo újmu, kterou měli údajní poškození protiprávním jednáním (tedy pomluvou) utrpět a když jsme se na totéž zeptali dozorujícího státního zástupce Kytnera (což je současně i vedoucí OSZ v Chrudimi), nedokázal nám tu újmu specifikovat rovněž. Jinými slovy : Žádná újma nikomu nenastala.

Jenže : Újma je nezbytným předpokladem spáchání jakéhokoliv trestného činu, tedy i trestného činu pomluvy, a jestliže sám vedoucí státní zásupce říká, nebo připouští, že žádnou újmu nemůže prokázat, tak se prostě trestný čin nestal, i kdyby údaje šířeném panem Komárkem byly vylhané od A do Z, což ale rovněž nebyly.

Jinými slovy : K trestnímu stíhání není a nikdy nebyl žádný důvod - a tedy i posílat "podezřelého" na psychiatrická vyšetření zjevně postrádá opodstatnění a zákonnosti.

V tomto smyslu jsme také informovali státní zastupitelství v Chrudimi a předali mu na vědomí i naše rozhodnutí ohledně "opatření" a dalších úkonů, učiněných policistou vůči panu Komárkovi.

Na občanskou kontrolu koukali jako z nebe spadlí. Jen ať si ale zvykají, protože právě tohle je demokracie.

Tichá zákulisní psychiatrizace a kriminalizace nepohodlných osob je naopak hlubokou sovětizací justice, se kterou se - jak vidět - tato dodneška nevypořádala ani v nejmenším.

________________________________


Kromě odborné stránky, stavící chrudimskou policii a státní zastupitelství do role naprostých právních diletantů a pomstychtivých laiků nelze jistě  přehlédnout ani ryze lidskou stránku celého takového jednání  - a tu lze označit jedině slovy tupost, mravní zvrhlost  - nebo  rovnou sadismus.

Kriminalizovat otce, který - nota bene jejich vinou - přišel o dceru - může jen člověk zcela zvrácený a mravně narušený od A do Z.

Takoví lidé bývají ve slušných zemích sami předmětem zájmu psychiatrů a orgánů činných v trestním řízení - natož aby je sami vedli a určovali, co ty mají dělat. 

Mimochodem : Dnes už má pan Komárek k dceři blízko. Hřbitov je totiž prakticky naproti jeho zaměstnání. A dokonce mu ani nikdo nebrání jej navštěvovat.

Humanismus státních orgánů v Chrudimi totiž nezná mezí ...
_________________________________

Dopis předaný dnešního dne okresnímu státnímu zástupci Kytnerovi :

OSZ v Chrudimi

JUDr. Vladimír Kytner

 

Věc : Trestní stíhání p. Jiřího Komárka pro t.č. pomluvy

 

Vážený pane doktore,

po seznámení se s textem tzv. obvinění č.j. KRPE-3348-32/TČ - 2010 ze dne 28.6. 2010 Vás musím upozornit na skutečnost, že toto sdělení postrádá druhý ze zákonných předpokladů, trestním zákoníkem předvídaných, tedy specifikaci újmy, kterou měli údajně poškození jednáním p. Komárka utrpět.

Odkaz na „vážné ohrožení jejich vážnosti u spoluobčanů“ je vágním povšechným konstatováním, které žádnou konkrétní újmu ani nespecifikuje, natož pak aby ji prokazovalo.

Bez prokázání, natož pak byť i jen tvrzené a specifikované újmy nelze o spáchání trestného činu pomluvy vůbec mluvit, neboť nejsou naplněny jeho základní skutkové předpoklady.

Žádám Vás proto, abyste předmětné usnesení jakožto zjevně nezákonné neprodleně zrušil a nemáte-li dalších podložených obvinění proti p. Komárkovi, pak i jeho trestní stíhání bezodkladně zastavil.

Současně Vás musím upozornit na skutečnost, že vzhledem ke skutečnosti, že nebyly splněny ani základní předpoklady pro spáchání trestného činu, nelze považovat právní stav řízení pana Komárka za řízení po sdělení obvinění, a p. Komárka tedy za osobu trestně stíhanou.

Jedná se proto o osobu bez sdělení platného obvinění, která se proto nenachází v režimu trestního stíhání, nevyžaduje tedy také nezbytné právní zastoupení, zastupování obecným zmocněncem je i nadále zcela přípustné a plně v souladu se zákonem a zejména se pak p. Komárek není povinen účastnit žádných úkonů, které mu v neexistujícím trestním stíhání někdo nařizuje.

Dále – vzhledem k výše uvedenému, jakož i vzhledem k tomu, že ani samo „sdělení obvinění“ nikterak nespecifikuje, v čem by měla nepravdivost uváděných údajů spočívat, mám za to, že i tyto údaje samotné nelze za nepravdivé považovat, neboť jejich nepravdivost nebyla nikým a nikterak prokázána a že zejména evidentní snaha o účelovou kriminalizaci nepohodlné osoby svědčí naopak o pravdivosti údajů, které mají být předmětem trestního stíhání, tedy že se p. Komárek, případně jeho dcera, stali obětí policejně justiční šikany, která – bohužel – trvá i nadále, a to i pod Vašim vedením.

S pozdravem

 

Ing. Jiří Fiala

zmocněnec poškozeného p. Komárka

 

V Chrudimi, 12. srpna 2010

___________________________________

 

Pozastavení platnosti trestního stíhání naším sdružením a výzva k předložení podkladů k občanské kontrole :

 

 

 

Řediteli policie ČR v Chrudimi

 

 

 

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ OSOBNÍCH MATERIÁLŮ

POLICISTY ROSTISLAVA PAVLIŠTY K

PROVEDENÍ OBČANSKÉ KONTROLY

 

 

V souvislosti s případem č.j. KRPE-3348-35/TČ-2010 předložte osobní materiály policisty Rostislava Pavlišty k provedení občanské kontroly občanskému sdružení K 213 na adresu Košík č. 91, PSČ 289 35, a to zejména :

    • osobní kartu

    • záznamy o zdravotních prohlídkách

    • záznamy o absolvovaných školeních

    • záznamy o psychiatrickém a psychologickém vyšetření

    • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Termín : do 14-nácti dnů od obdržení výzvy

 

Zdůvodnění :

Policista Rostislav Pavlišta zahájil trestní stíhání osoby pro údajné spáchání trestného činu pomluvy, aniž dokázal ve sdělení obvinění zdůvodnit – a zejména prokázat - jednak nepravdivost označených údajů, majících tvořit jádro pomlouvačného sdělení, jednak újmu, kterou údajná poškozená osoba měla údajně utrpět a jak ji prokazuje.

Trestní zákon přitom výslovně vyžaduje, aby se u trestného činu pomluvy jednalo :

a) o údaj prokazatelně nepravdivý

b) o způsobení prokazatelné újmy veřejným šířením tohoto nepravdivého údaje

Dále : Trestní stíhání má být – dle trestního řádu – vždy vedeno přiměřeným způsobem s použitím prostředků adekvátních údajnému provinění obviněného.

U trestného činu pomluvy – i v případě odsouzení – hrozí obviněnému bagatelní tresty, většinou peněžní a tomu by také měl odpovídat způsob šetření.

Zdá se však, že policista Pavlišta o těchto ustanoveních trestního řádu v životě neslyšel. Stejně jako o presumpci neviny, na které je přitom náš trestní řád, ale i celé trestní právo postaveno.

 

Odesílání obviněného na psychiatrické vyšetření při takto bagatelním obvinění je zjevně nepřiměřeným postupem, který sám o sobě může obviněnému způsobit daleko rozsáhlejší újmu nežli případný trest, který mu po shledání viny hrozí od soudu.

Policista navíc ve svém opatření ze dne 26. července vůbec nedokáže vysvětlit, v čem spatřuje důvody k takovémuto vyšetření u obviněného, který se na psychiatrii nikdy neléčil a který svým chováním nezavdává žádnou domněnku o psychické poruše, ač je policista povinen každé své opatření či usnesení řádně a pečlivě zdůvodnit, a to výhradně zákonnými důvody.

Z formulací otázek na znalce je dále patrné, že policista je o spáchání trestného činu obviněným hluboce přesvědčen, ač tento ještě vůbec nebyl ani obžalován, natož pak postaven před řádný soud, který jediný může o vině obviněného rozhodovat.

Tedy : Policista při svém postupu hrubě porušil platný trestní řád, zejména pak ustanovení o presumpci neviny a trestní stíhání vede zjevně nepřiměřeným způsobem s prokazatelnou snahou obviněnému škodit víc, než by ho mohl potrestat případný odsuzující rozsudek.

Takový postup lze označit za otevřené zneužití pravomoci veřejného činitele (pokud je dotyčný sám psychicky zdráv a v pořádku), anebo za pádný důvod ke zkoumání psychického stavu policisty.

Občanské sdružení K 213 proto rozhodlo o provedení občanské kontroly osobních podkladů podezřelého policisty a dále s okamžitou platností pozastavuje platnost jím vydaných usnesení a opatření a obviněného vyzývá, aby se jimi – až do odvolání – neřídil a nijak na ně nereagoval.

 

Za o. s. K 213

 

 

Ing. Jiří Fiala                 Ing. Jiří Štefek

předseda                 1. mluvčí sdružení

 

 

 

Poučení : Kontrola OČTR přísluší občanské společnosti, jejímž orgánem je občanské sdružení,

na základě ustanovení Ústavy i trestního zákoníku.

 

 

V Košíku a Chrudimi, dne 12. srpna 2010

________________________________________