Kontakty, pokyny, stanovy

Sdružení K 213 můžete kontaktovat následujícími způsoby:

Předseda sdružení: Ing. Jiří Fiala, tel. 724 168 958, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  ,

 

 

IČ                     : 266 52 986

Adresa               : Košík 91, PSČ  289 35

              

 

Přihláška do sdružení K 213 ZDE.


 

Podmínkou členství je nejen vyplnění přihlášky, ale také následující písemné prohlášení:

"Prohlašuji tímto, že nejsem v současnosti členem žádného sdružení či organizace s podobným obsahovým zaměřením či náplní, zejména pak Unie otců, Spravedlnosti dětem, Ligy otevřených mužů, Svazu mužů, Aliance pro děti a rodiče, apod.

Beru na vědomí, že okamžik zahájení činnosti v jiném podobném sdružení je současně i okamžikem ukončení mého členství v K 213."

 

                                                   .................................

                                                     Podpis nového člena


 

Z vybraných pasáží Stanov Klubu 213 uvádíme zejména tyto pasáže týkající se fungování každého člena (celé Stanovy jsou k nahlédnutí v sídle Sdružení pro zaregistrované členy).


 

  I. Úvodní ustanovení

 

 1. 1) Název sdružení:      KLUB 213

 

 1. 2) Sídlo:                     Košík č. 91, PSČ 289 35

 

 1. Sdružení, dále jen „K 213“, je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, a to k obraně členů sdružení proti nezákonným, nesprávným či nelidským rozhodnutím orgánů státní moci, proti nesprávnému úřednímu postupu a proti zneužívání vyživovací povinnosti k vydírání a likvidaci nepohodlných občanů.

 

 1. Sdružení K 213 je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení občanů, které občany sdružuje na základě společného zájmu a svoji činnost provozuje na demokratických zásadách. K 213 je otevřen všem, kdož se chtějí na jeho činnosti aktivně a pozitivně podílet.

 

 1. II. Hlavní cíle činnosti sdružení

 

 

-        Sdružení má jediný hlavní cíl své existence, a sice vyjmutí § 213 (v novém Trestním zákoníku pod č. 196) z trestního kodexu ČR, a to bez jakékoliv náhrady či změny.

-        Ochrana práv a oprávněných zájmů členů K 213 proti nezákonným rozhodnutím orgánů státní moci a jejich nesprávnému nebo nelidskému úřednímu postupu. S tím spojená bezplatná právní pomoc jak členům sdružení, tak i nejširší veřejnosti, pokud se na Sdružení obrátí a pokud to se rozhodne jejich žádosti vyhovět.

-        Obnova obecně přijatelného výkonu spravedlnosti alespoň na úroveň 30. let 20. století, tedy před příchodem obou totalit. S tím spojená nezbytná personální očista orgánů výkonu spravedlnosti (policie a justice) od lidí spojených s předchozí komunistickou totalitou, ať už personálně, nebo způsobem myšlení.

-        Obnova poctivosti a zdravé evropské morálky v jednání zejména členů, ale i nejširší společnosti s cílem ozdravění celospolečenského klimatu a navrácení stavu, kdy se poctivost musí vyplatit.

-        Materiální a duchovní podpora nespravedlivě uvězněných a pronásledovaných osob, zejména podle § 213 a zejména členů sdružení.

-        Péče o obecně prospěšná zařízení a zeleň, zejména výsadba a údržba stromových alejí podél cest, ale i celková údržba a dobrý vzhled komunikací, vedoucích k sídlu Sdružení.

 

 1. I. Členství

  - Členství je dobrovolné a bezplatné. Sdružení však přijímá od členů dary k financování svého provozu. Za registraci nového člena se účtuje jednorázový registrační poplatek ve výši 100,- Kč.

  - Členem mohou být fyzické osoby starší 18-ti let, které písemně vyjádří podporu cílům sdružení. Zejména se pak jedná o osoby obviněné či odsouzené podle § 213 (resp. 196 TZ) nebo ty, které tento paragraf považují za přežitý a nespravedlivý, jenž nemá místa v trestním kodexu vyspělého demokratického státu. Členy naopak nemohou být osoby, které již figurují v jiných organizacích či občanských sdruženích s podobnou programovou náplní a zaměřením (zejména Unie otců, Ligy otevřených mužů, Svazu mužů, Aliance pro děti a rodiče, apod.)

  - Členství se zakládá vyplněním, podepsáním a podáním přihlášky členům Výboru nebo Předsedovi. O členství rozhoduje Výbor. Ten ve lhůtě 30-ti dnů přihlášku přijme nebo odmítne. Svoje rozhodnutí nemusí zdůvodňovat, při přijetí člena je však povinen provést jeho řádnou registraci a o té ho neprodleně vyrozumět. Marné uplynutí této lhůty se považuje za negativní rozhodnutí o členství, proti kterému se lze do 30-ti dnů odvolat k Valné hromadě.

  - Členství vzniká dnem přijetí přihlášky.

  - Členství zaniká:

 1. Písemným prohlášením člena o vystoupení z K 213
 2. Rozhodnutím Výboru o zrušení členství
 3. Vstupem člena do jiného obdobného sdružení nebo organizace s podobnou náplní a zaměřením
 4. Úmrtím člena nebo zánikem Sdružení

  I. Práva členů

Každý člen má právo:

  - Aktivně se podílet na činnosti K 213

  - Účastnit se valných hromad a podílet se na jejich jednání a rozhodování, pokud valná hromada nebude svolána z delegátů. V takovém případě zvolit si svého delegáta.

  - Obracet se na orgány K 213 s podněty a připomínkami, dále se stížnostmi a žádostmi o vyjádření.

  - Obdržet vyjádření orgánů K 213 na svoje podněty nejdéle do 30-ti dnů.

  - Být objektivně informován o činnosti K 213, jeho strategii a záměrech.

  - Volit a být volen do orgánů K 213 a vykonávat v nich svůj mandát.

  - Obdržet právní pomoc podle aktuálních možností K 213.

 

V. Povinnosti členů

 

-        Každý člen je přirozeně hrdý na své členství v K 213 a snaží se o sdružení vytvářet ve společnosti a svém okolí co nejpříznivější dojem. Soustavně trpělivě vysvětluje veřejnosti cíle sdružení a snaží se eliminovat nepřátelskou propagandu z velkých médií věcnými argumenty.

 

-        Každý člen dbá svým chováním a svým osobním příkladem o důstojnou prezentaci sdružení K 213 navenek a o presentaci jednotnosti jeho postojů a cílů. Zejména pak se vyvaruje jakékoliv činnosti, která by směřovala proti existenci či dobrému jménu sdružení K 213, která by narušovala jednotnost vystupování K 213 navenek a na veřejnosti nebo která by směřovala proti vedení a statutárním orgánům sdružení nebo proti jejich rozhodnutím nebo proti zaměření a obsahu webových stránek sdružení, vyjma interních podnětů a připomínek v rámci sdružení, ke kterým je oprávněn z titulu členství.

-        Každý člen přispívá k činnosti sdružení podle svých možností a schopností. Členské příspěvky nejsou povinné, ale členové by měli podporovat činnost sdružení buďto svou prací, anebo finančními dary. Každý člen sdružení by měl odpracovat nejméně 20 hodin ročně při údržbě či výsadbě zeleně, kterou má K 213 pod svou patronací v okolí sídla sdružení.

-        Člen K 213 nemůže být současně členem jiného podobného sdružení nebo organizace se stejnými nebo podobnými cíli a druhem činnosti.

 

. ORGÁNY Sdružení

 

 

 1. 1) Orgány Sdružení K 213 se skládají z:

 

 1. a) Valné hromady
 2. b) Výboru
 3. c) Předsedy
 4. d) Redakční rady webových stránek

 

2) Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada členů (delegátů), kterou svolává Výbor dle potřeby.

3) V období mezi valnými hromadami řídí činnost a hospodaření sdružení Výbor.

 

4) Statutárním zástupcem K 213 je Předseda.


X. Redakční rada webových stránek

- Redakční radu jmenuje a odvolává Předseda sdružení, který je současně šéfredaktorem w-stránek K 213 s právem veta ohledně jejich obsahu a zaměření.

 - Redakční rada zodpovídá za provoz w-stránek Sdružení jakožto hlavního komunikačního prostředku mezi vedením sdružení a jeho členy, dále za jejich náplň a obsah, a to výkonnému výboru a ten zase valné hromadě.

 - Členové K 213 mají právo zejména na zveřejnění termínů svých soudních jednání na těchto stránkách, pozvánek a vzkazů s těmito jednáními souvisejících, dále vzkazů určených svým blízkým nebo jiným členům sdružení a dále mají právo se obracet na redakční radu s libovolným textem, který si přejí zveřejnit. Redakční rada pak rozhodne, zda žádosti vyhoví nebo nikoliv. V případě negativního rozhodnutí má navrhovatel právo na písemné zdůvodnění takového rozhodnutí, které obdrží nejdéle do 14-ti dnů od podání návrhu.

 - Jednotliví členové mají právo se vyjadřovat k obsahu i provozu w-stránek K 213, zejména pak podávat návrhy na jejich zlepšení či změnu obsahu. Redakční rada k těmto návrhům či kritice může, ale nemusí přihlédnout. Pokud se rozhodne připomínku ignorovat, má její autor právo vědět, proč.

Za odpověď autorovi nezohledněné připomínky nese zodpovědnost šéfredaktor stránek a učiní tak nejpozději do 14-ti dnů od rozhodnutí, že připomínka zohledněna nebude.


Stanovy


 

 

e-mail