Výzva k odstoupení předsedkyně OS v Kolíně

Občanské sdružení Justiční spravedlnost, které se do povědomí širší veřejnosti zapsalo fundovanými a pečlivě zpracovanými výzvami k propuštění nezákonně vězněného předsedy našeho sdružení na jaře letošího roku, vyzvalo předsedkyni kolínského soudu, Libuši Kantůrkovou, k rezignaci.


Vvýzvu tímto přebíráme v plném a nezkráceném znění :
_____________________________________

OKRESNÍ SOUD V KOLÍNĚ
Kmochova 144
280 23 Kolín
 
Předsedkyně Okresního soudu v Kolíně
JUDr. Libuše Kantůrková
 
podatel:
JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S.
Štýřice 152E
639 00 Brno
 

 
Otevřená výzva JUDr. Libuši Kantůrkové k odstoupení z funkce předsedkyně soudu.
 
 
Na základě zveřejnění Vašeho archaického názoru v Kolínském deníku 19.6.2010, číslo vydání 142, viz: http://detikrejcovy.kocourkov.org/kolin/10-media-o-nas, který je v rozporu s platnou judikaturou Ústavního soudu ČR, s Úmluvou o právech dítěte i povinností soudce se soustavně vzdělávat, Vás občanské sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S. vyzývá k odstoupení z funkce předsedkyně Okresního soudu v Kolíně.
 
Citace předsedkyně OS v Kolíně v Kolínském deníku ze dne 19.6.2010:
Libuše Kantůrková, předsedkyně Okresního soudu v Kolíně, se v poslední době setkává stále častěji s případy, kdy je navrhována střídavá péče o nezletilé děti. Podle jejích slov však nesmí být ústupkem vzájemné rivality rodičů, která sleduje jen boj o dítě. případně pohnutky jednoho rodiče k trýznění druhého rodiče skrze své vlastní dítě.“
 
Citace nálezu Ústavního soudu ČR III.ÚS 1206/09 ze dne 23.02.2010:
Svěření dítěte do výlučné výchovy jednomu z rodičů nesmí být výrazem ústupku vzájemné rivalitě rodičů, která jen sleduje „boj o dítě“, případně nízké pohnutky jednoho rodiče k trýznění druhého rodiče skrze své vlastní dítě.“

 
V uvedeném článku poskytujete veřejnosti zavádějící a neaktuální informace, které nekorespondují s vývojovým trendem prosazování střídavé výchovy, která je zaměřena především na dítě nikoliv na rodiče. Váš uveřejněný názor prozrazuje, že v čele zodpovědné a svěřené funkce na okresním soudě sedí neprogresivní osoba, která nenaplňuje své povinnosti uzákoněné v § 82 odst. 1 i 2. zákona o soudech a soudcích, nerespektujete Úmluvu o právech dítěte a trendy předrozvodové a porozvodové péče o nezletilé děti v civilizovaných zemích.
 
Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, § 82
(1) Soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu soudcovské funkce.
(2) Soudce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce, organizované Justiční akademií, případně soudy a vysokými školami.

 
Podporujete-li rivalitu mezi rodiči tím, že v případě nesouhlasu matky se střídavou výchovou jí považujete za lepšího rodiče, zatímco otec právo dětí na oba rodiče respektuje a prosazuje, dáváte špatný příklad ostatním soudkyním a zároveň uvádíte veřejnost v omyl. V takovém případě by bylo v zájmu dítěte i účastníků opatrovnického řízení kdyby v čele okresního soudu stanula právně i názorově progresivnější a zodpovědnější osoba.
 
Občanské sdružení je názoru, že jste ideálním kandidátem pro snižování stavů soudců ( 500 ks ), které navrhuje staronový ministr spravedlnosti Pospíšil ve svém plánu reformy justice.
 

 
V uvedeném článku poskytujete zavádějící informace, které ústí v diskriminaci práv dětí na péči a výchovu oběma rodiči, kterými totalitní generace soudců podporují každoroční zvyšování rozvodovosti a svěřování nezletilých dětí do jednostranné péče matek. Statistiky hovoří o svěření dětí do výlučné péče rozvedených matek ve více než 92% případech, tudíž nelze hovořit o vzájemné rivalitě, snaží-li se jeden z rodičů prosadit střídavou výchovu ve prospěch dítěte na úkor nesouhlasu druhého rodiče, v drtivé většině matky. Pokud matka se střídavou výchovou nesouhlasí nejde o rivalitu, ale především o mstu dítěti a následně i druhému rodiči, který ji prosazuje. Matka z Karlových Varů se pomstila svému bývalému manželovi tím, že dala vypít své dceři Fridex, jiné matky se mstí bývalému manželovi i vlastnímu dítěti tím, že nesouhlasí se střídavou péči.
 
Znamená Vaše argumentace k zamítnutí střídavé péče z důvodu rivality mezi rodiči, že podporujete mstu matek, které nesouhlasí se střídavou péčí ?
 

 
Na základě Vašeho výše zmíněného veřejného prohlášení Vás občanské sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S. vyzývá k okamžitému odstoupení z funkce předsedkyně Okresního soudu v Kolíně. Vaše zavádějící názory v tisku jsou v současné době nepřijatelné, poškozují jedno z nejlepších řešení předrozvodové a porozvodové péče o nezletilé děti - střídavou výchovu a nesplňují kvalitativní požadavky na tuto funkci kladené třetím tisíciletím.

 
 
V Brně dne 5.9.2010

 
JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S.
elektronicky podepsáno

Aleš Krejčí ,  Miroslav Stach
 
 
 
Na vědomí:
 
Občanské sdružení K 213
Košík č. 91
289 35, Nymburk
 
KOLÍNSKÝ DENÍK
Rubešova 61
280 00 Kolín
 
KRAJSKÝ SOUD V PRAZE
Nám. Kinských
5150 75, Praha 5
 
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16
128 10, Praha 2
___________________________________________

Občanské sdružení K 213 si je plně vědomo závažných pochybení v organizaci práce na Okresním soudě v Kolíně, projevivších se například možností po léta rozkrádat svěřené finanční prostředky, aniž by to kdokoliv z nadřízených pracovníků zjistil, a proto se k této výzvě

                p l n ě    p ř i p o j u j e.
___________________________________________