Občanské sdružení K 213

Sdružení K 213 (Klub 213) je občanským sdružením s jediným oficiálně definovaným cílem - vypuštěním paragrafu 213 (v novém trestním zákoníku pod č. 196) z trestního kodexu ČR. 

Důvodem je skutečnost, že tento paragraf je zcela evidentní vykopávkou komunistického trestního práva, do našeho právního systému zavedenou v r. 1950 (spolu s novým rodinným zákonem) a po pádu komunistické totality zcela ztratil svoje opodstatnění. Kromě toho nemá v Evropě obdoby, všude jinde je výživné vymáháno v civilních sporech, tedy obvykle exekučním řízením. Trestní řízení se u lidí, kterí nemají z čeho zaplatit, zcela míjí účinkem a naopak - vytváří jenom další dluhy, a to jak státu, tak i povinné osobě.

Kromě toho, a to rozhodně nelze přehlédnout, tento paragraf je postkomunistickou justicí masově zneužíván k perzekuci jí nepohodlných osob, neboť pod záminkou "ochrany zájmů dětí" je dotyčnému obvykle vyměřeno zcela nereálné výživné, které nemůže zaplatit ani kdyby chtěl sebevíc - a pak už se stává snadnou obětí justiční zvůle, která si může svobodně vybrat, kdy a zač ho začne - "v zájmu dětí" - stíhat. 

S tímto předsevzetím tedy bylo sdružení K 213 v r 2004 založeno. Také jako kolektivní sebeobrana proti narůstající justiční zvůli  vydírání.

Postupem času se stalo "černým svědomím" české justice, monitorujícím případy justiční zvůle a nepodložených trestních stíhání obecně. 

Ještě později - a to až  současnosti - se toto sdružení vyprofilovalo jako jediná skutečně nezávislá a nebojácná opozice současným pokřiveným justičním strukturám a nakonec i jako jediný svobodný moderovaný hlas občanské společnosti v oblasti justice a rodinného práva.

Sdružení má v současnosti asi 800 členů, členství je dobrovolné a bezplatné. Jedinou podmínkou členství je oficiálně vyjádřená podpora cíli sdružení - tedy vynětí § 213 (196) z trestního zákoníku.

V období mezi valnými hromadami řídí sdružení výkonný výbor složený z předsedy sdružení a jeho místopředsedů, přičemž 1. místopředseda plní i funkci mluvíčího sdružení a v případě jeho nedostupnosti zastupuje sdružení navenek.

______________________________________

A dále již úvod z historicky původních webových stránek, včetně historicky vžitého motivu kluka lezoucího přes vysoký plot z ostnatého drátu, což nemusí znamenat jenom zdařený útěk z nespravedlivého vězení, ale i překonávání zažitých špatných společenských předsudků, zejména ohledně péče tátů o svoje děti.

plot 

 

Ministr spravedlnosti varuje: SLEDOVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK VÁS PŘIPRAVÍ O POSLEDNÍ ZBYTKY ILUZÍ O ČESKÉ JUSTICI!!
Ministr zdravotnictví varuje: Pravda je vysoce návyková látka!
Ministr obchodu a průmyslu varuje: Neředěná pravda může být vysoce výbušnou třaskavinou!

SLEDOVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
Tátové k dětem, ne do vězení!

 

Přihláška do sdružení K 213 ZDE.


One man with courage makes majority...
Andrew Jackson

Není štěstí bez svobody, není svobody bez statečnosti.
Perikles

Lidé jsou tak svobodní, jak chtějí.
James Baldwin

Jeden otec je pro výchovu dítěte lepší než sto učitelů.
staré norské přísloví

Pokud běží o rodinu, řekl bych, že dnes jde ne o matku, ale o otce. A co naší rodině chybí, zejména naší rodině české doma, to je otec.
T. G. Masaryk

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost
Jonathan Swift

KDO NEKLADE  ZLU ODPOR, STÁVÁ SE JEHO OBĚTÍ!

V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ,
NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ, A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝM!!

Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo nového -a mnohem vyššího - stupně“.
Ernest Thompson Seton    

Za práci pro vlast se neplatí.
Alois Rašín.   

"Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy!! V maličkostech, ani ve velkých věcech, o kus, ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele."
Winston Churchill

___________________

Největším dobrodružstvím, které můžeme prožít, je být poctivým.
To vám jde stále o život a nic dobrého se o sobě nedovíte.

Jindřich Konečný


Lidé dobré vůle, ať jste kdekoliv, spojte se! Lidé zlé vůle se proti
vám spolčili už dávno!

Jiří Žáček

_____________________________

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
Článek 23 Listiny


Když se vydržíte nebát ani mnohem silnějšího nepřítele, začne se bát on.
prastará vojenská zkušenost


Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kteří zachovávají nestrannost v časech morální krize.
Dante Alighieri (1265 - 1321).


Když Pythagoras objevil svou slavnou větu, obětoval 100 volů; od té doby se všichni voli třesou, má-li být objevena nová pravda.    

Každý z nás musí zemřít, však zdaleka ne každý opravdu žije.   

U ženy si vážíme i špetky duchaplnosti, tak jako se nám u papouška líbí, když zřetelně pronese několik slov.
Jonathan Swift


Kolik asi vyšetřujících soudců by mohlo být zadrženo na základě zákona, podle kterého vyšetřují?
L. Seneca

Komunisté byli připraveni moc předat, společnost nepřipravena ji převzít, tak si ji opět převzali.  Umožnili jsme jim to bez odporu a dobrovolně! Nedivme se proto dnešním poměrům a následkům – zasloužíme si je!
Jan Šinágl

Zajímají nás vaše problémy s justicí, a to nejen v právu rodinném ,ale i trestním. Napište nám.
Potřebujete poradit (justice,znalci,věci úřední)? Otázky,  prosím, pište na adresu:  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontakt: tel:                724 168 958        

Chcete přispět na boj za spravedlivou justici a evropské trestní právo?         
Náš učet je: 2701330001/5500

Současná mise a jádro činnosti sdružení tak spočívají zejména v:

- monitorování práce justice, odhalování závad a upozorňování na ně – jak nadřízené orgány, tak veřejnost
- podávání trestních oznámení a podnětů ke kárnému řízení na pracovníky justice, kteří nerespektují platné právní předpisy a zákony, závazné rozsudky nadřízených instancí nebo jednají v rozporu s dobrými mravy
- vzdělávání jak pracovníků justice, tak i široké veřejnosti, šíření právního povědomí o spravedlivém procesu a práv občanů, kteří se dostanou před soud a zejména aktivních občanských postojů při vymáhání práva a spravedlnosti
- právní pomoc občanům stiženým soudní či jinou nespravedlností či nemohoucích se dobrat ochrany svých práv standardními postupy
- lobbing v zákonodárných orgánech za změny zákonů, které jsou zjevně nespravedlivé, překonané či veskrze špatné (viz vypuštění § 213 a jeho obdob z trestního zákoníku)
- formulace zásad spravedlivé a nestranné justice
- ochrana rodiny a rodinného života stejně jako formulace, případně reformulace a oživení dávno formulovaných a osvědčených zásad zdravé rodiny a rodinného života
- publikační a osvětová činnost

V červenci 2004 byl pan Ing. Jiří Fiala ročník 1963 zvolen jedním z mluvčích Štrasburského výboru a v současnosti - zejména vzhledem ke svým jazykovým znalostem - organizuje vyjednávání tohoto občanského sdružení s představiteli Rady Evropy a evropských institucí, jejichž cílem je především reforma a náprava české justice.

Krátké pojednání o tom, co jsme zač, čeho chceme dosáhnout a co nás k tomu vede.
Pro český postkomunistický stát je vzorným otcem kdejaký pobuda, který o výchovu svých dětí nejeví nejmenší zájem, ale zasílá - anebo je mu soudním rozhodnutím sráženo - výživné. Otec, který chce své děti řádně vychovávat, a matka mu v tom brání, je pro tentýž stát nepřítelem číslo 1. Už tím, že se vymyká z ustálených - a zcela mylných - postkomunistických tézí o tom, že otec není k výchově dětí třeba a jediné, co je na něm zajímavé, je právě výživné, jednak proto, že je příkladem samostatnosti a v dnešní době i nemalé statečnosti, a konečně proto, že ruší soudkyně a pracovnice OPD z jejich pohodlného spánku za hříšné peníze daňových poplatníků a chce po nich, aby mu zajistily k dítěti řádný a rovnoprávný přístup a umožnily mu rovnoprávný podíl na výchově, na který má samozřejmě zákonné i přirozené právo.
Výživné se vývojem doby stalo otevřeným nástrojem feministické justice k terorizování otců, zejména pak těch, kteří se této hloupé a zkostnatělé justiční struktuře staví na odpor. Stačí výživné otci stanovit tak, aby na ně prostě neměl, nebo ho nesnížit při nezaměstnanosti anebo jiné zásadní změně příjmových poměrů otce, a pak ho doslova začít vydírat podle komunistického paragrafu č. 213 z r. 1950. K tomu dodejme, že v době svého vzniku, tedy za hluboké totality, měl tento nástroj přece jen jakýsi logický smysl, neboť všichni museli být povinně zaměstnáni, a to včetně vězňů, takže nakonec každý nějaký výdělek (byť skrovný) musel mít a pokud někdo výživné neplatil, dalo se dovodit, že to s velkou pravděpodobností činí schválně a pokud ho zavřeli, pak ve vězení opět musel něco vydělávat, takže mu výživné bylo z čeho srazit.
Za situace, kdy nezaměstnanost je zcela přirozeným jevem a kdy naprostá většina vězňů nepracuje, protože pro ně není práce, si nutně musíme položit otázku, k čemu vlastně § 213 slouží, jestliže otec uvězněný podle tohoto paragrafu nejen že ve vězení nic nevydělá, takže mu není co srazit, ale ještě mu naroste dluh za uvěznění a po propuštění z výkonu trestu nesežene žádné zaměstnání.
§ 213, legalizující v českém právním řádu uvěznění pro dluh, byť dluh specifický svým vznikem, je v přímém rozporu s mezinárodními úmluvami, ke kterým ČR přistoupila (jedná se zejména o Protokol č. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) a které uvěznění pro dluh výslovně zakazují. Stává se tak reliktem komunistického trestního řádu a v dnešní demokratické Evropě je naprostou raritou. Svým způsobem zůstává rozum stát, že EU přijala ČR za plnoprávného člena bez toho, aby trvala na vypuštění tohoto paragrafu.

Podle § 213 je v ČR ročně odsouzeno zhruba 11.000 lidí!

Tyto lidi musel někdo vyšetřovat, obvinit, obžalovat, odsoudit - a pokud byli i uvězněni, pak také hlídat ve vězení a zajišťovat jejich základní potřeby na státní náklady. Lze se potom divit, proč jsou policie i justice údajně přetíženy a proč mají tak zoufale malou úspěšnost ve stíhání skutečných trestných činů, tedy především krádeží aut, kapesních krádeží a násilné trestné činnosti?


Je smutnou skutečností, že současná česká justiční praxe vychází ze zcela mylného předpokladu, že každá rozvedená ženská je týranou chudinkou, kterou je třeba za každou cenu chránit a každý rozvedený muž násilníkem a darebákem, který určitě lehkomyslnými zálety rozvrátil rodinu a teď je ho třeba neustále trestat a perzekuovat za něco, co nikdy neudělal a ani udělat nechtěl. A protože to ani podle současně pokřiveného právního řádu není samo o sobě možné, je zde po ruce účinný klacek - § 213, který ještě lze - zcela demagogicky - vydávat za "trestný čin proti dítěti".
Čeho tedy chceme dosáhnout?

Stručně a jasně:

  • V krátkodobém horizontu vypuštění § 213 z českého trestního zákoníku jakožto reliktu komunistické éry, který ztratil jakékoliv opodstatnění v demokratické společnosti. Do jeho vypuštění udělování výhradně alternativních trestů. Svobodný přístup k dosud uvězněným osobám odsouzeným podle § 213.
  • V horizontu střednědobém dosažení naprosté rovnoprávnosti mužů v přístupu k výchově dětí a podílu na ní a přenesení této rovnoprávnosti do každodenního života (tedy zejména praxe státních orgánů – orgánů péče o dítě a soudů).
  • Za stejně důležitý střednědobý cíl považujeme i zlidštění české justice spojené s její zásadní reformou a personální obměnou. Současný odlidštěný, posttotalitní stav justice je pro nás zcela nepřijatelný stejně jako její nespravedlivé, bezkoncepční, nahodilé a často protizákonné rozhodování přecházející v otevřenou zvůli.
  • V horizontu dlouhodobém nám jde o zlidštění celé naší společnosti, její přiblížení tradičním evropský hodnotám, kdysi u nás běžným a nyní – bohužel – zapomenutým a přehlíženým, jakými jsou především spolehlivost, poctivost, píle, věrnost, upřímnost opravdovost, pečlivost a vytrvalost.

Naším nepřítelem jsou povrchnost, lajdáctví, podlost, neupřímnost, křivé jednání a podvod, přetvářka, zákeřnost, nabubřelost, lenost a celková morálně-kulturní ubohost.


Ing. Jiří Fiala ročník 1963
mluvčí