U SZ Chlív začíná...

A přes všechny stupně soudů dál pokračuje, až k soudu Ústavnímu. Podstatou věci se nikdo nezabývá, argumenty odmítá slyšet, natož vnímat - a výsledkem je - jeden velký - jak říkají Angličané - Big Shit... 

Justice neznalí občané marně tápou, jak je takový chlív, jakého jsou občas svědky, když už se ho nepodaří ututlat (viz Nečesaný, Kramný, atd.), vůbec možný. Vždyť to přece vidělo tolik lidí !! Jsou snad všichni slepí ?? 

Možné to je - Snadno. A naprosto pravidelně.

Na příkladu Sloupu si to můžeme snadno zdokumentovat. V podstatě se jedná o programovou podjatost vůči obviněným, zavedené - zcela špatné - návyky a hlavně programovou slepotu vůči všemu, co obviněný uvádí na svou obhajobu či jako vysvětlení. Samozřejmě, předpokladem je nulová kontrola a mizivá sebeodpovědnost pracovníků justice, právě za ni královsky placených... 

Samozřejmě, tohle všechno je v přímém rozporu jak s presumpcí neviny, tak i s platným trestním řádem, jenž má být jediným zákonným vodítkem pro práci OČTŘ. 

 

Jenže - nikdo je za to netrestá, nikdo po nich žádnou odpovědnost nevyžaduje. A tak, zcela v rozporu se svými základními definovanými povinnostmi, se přípravné řízení sestává výhradně z hromadění vyfabulovaných s prominutím sraček, které napřed policie, potom státní zástupce v co největším množství nakydají na obviněného (co kdyby něco z toho přeci jen vyvrátil - tak aby zůstalo aspoň něco, aby byl důvod, proč šel vůbec k soudu...). Jedno co ten říká, co je ve spise za důkazy a co se mu podařilo prokázat, případně co vůbec je trestnou činností.  (přitom povinností policie je shromáždit všechny důkazy, tedy i ve prospěch obviněného, a vést pátrání a vyšetřování všemi směry - ne jen kydat lacinou špínu na toho, koho mají právě v hrsti.) 

A ostatní to už jen všechno opisují. Za sto, i dvěstětisícové platy. Vždyť je to přeci to nejjednodušší. 

Přitom, kdyby policie řádně dělala, co má, a státní zástupce na ni řádně dohlížel, nemálo kauz by se vůbec před soud nedostalo, protože by nutně musely být zastaveny už v přípravném řízení. 

Jak je třeba u několika mých kauz, jež skončily zprošťujícími rozsudky, možné, že soud, který měl poslední slovo (obvykle až NS v Brně) konstatoval, že žalovaný skutek není trestným činem ?? 

Přitom popis skutku byl od začátku přesně znám a nikdo ho nepopíral. 

Jsou vážně tak hloupí, že neví, co je vlastně trestným činem ? 

Tady je to umocněno ještě o skutečnost, že dotyční nemají zjevně ani nejzákladnější vzdělání ani v historii, ani v křesťanství, tedy co jsou jeho jednotlivé konfese, co jeho historie - a zjevně o tom vůbec nic neví... 

Přesto je - babišovský - stát povolal k tomu, aby posuzovali něčí "vinu...". 

Když neví, co ten Sloup symbolizuje, těžko se jim bude vysvětlovat, proč vlastně nestíhají jeho tvůrce a jeho umístitele pro trestný čin podle § 355 (Hanobení národa, rasy, nebo jiné skupiny osob (viz § 355 TZ). 

 No, a tak jsme si s paní státní zástupkyní vyměnili pár názorů na to, co to je podjatost a kdo je podjatým v této kauze a jak má trestní řízení vlastně podle zákona probíhat... 

_______________

 

 

 

MěstSZ v Praze

prostřednictvím OSZ P – 1

                                                                                                                                     K č.j. 1 ZK 103/2020 - 28

 

                                             STÍŽNOST do usnesení ze dne 31.8. 2020

Podávám tímto STÍŽNOST do usnesení ze dne 31.8. o nevyloučení státní zástupkyně Galkové pro podjatost a navrhuji, aby toto usnesení bylo zrušeno, neb státní zástupkyně podjatá je, krom toho je zjevně nezpůsobilá daný případ posuzovat, protože na to nemá ani základní vzdělání a předpoklady.  

               Ve věci jsem podal výslech (ze dne 26.6.) a vysvětlení pohnutek skutku zapálení Mariánského sloupu v den výročí popravy protestantských českých pánů, rytířů a měšťanů a současně jsem také sdělil a vysvětlil, co tento Sloup symbolizuje a znamená a že uráží všechny evangelické konfese v českých zemích. Ostatně, to byl také hlavní cíl jeho vzniku - a vztyčení a legenda, pod kterou je v současnosti obnovován, je zcela zcestná a nemá žádný historický podklad a je nutno ji označit za účelovou, aby byla veřejnosti stravitelnější. Protože při širší znalosti symboliky a historie Mariánského sloupu v Praze by jeho obnovení nutně vedlo k masovým protestům, a to i v letargické a konzumní současné české společnosti.

               Z tohoto výslechu není však v trestním příkazu (který není samozřejmě ničím jiným než opsaným návrhem na potrestání) ANI SLOVO. Motiv činu je zcela zamlčen a překroucen – a podávám tak, že z toho plyne, že pachatel je asi nebezpečný pyroman, který má radost z podpalování pomníků a jiný důvod k tomu nemá.

               Tedy :

Možnost první :

§  Státní zástupkyně je tak blbá, že neumí číst. Nelze to zcela vyloučit, ovšem v tom případě nemůže dělat státní zástupkyni.

Možnost druhá :

§  Státní zástupkyně číst umí, a výslech si nepřečetla. V tom případě je lempl a flink, který si neplní svoje nejzákladnější povinnosti. Může tak činit z vrozené lenosti, anebo – druhá možnost – z podjatosti vůči obviněnému, tedy že ji žádný, jím uváděný argument, nezajímá. Takový postup je důvodem pro vyloučení pro podjatost.

Možnost třetí :

§  Státní zástupkyně číst umí a výslech si přečetla. V tom případě ho nijak nezohlednila, což by svědčilo buďto pro vrozenou debilitu (obsah nepochopila a zůstal jí utajen), anebo pro cílenou ignoranci důvodů, obviněným uváděných. To rovněž svědčí pro vyloučení státní zástupkyně pro podjatost.

 

Možnost čtvrtá :

§  Státní zástupkyně číst umí, výslech si přečetla – ale jeho obsah nijak nezohledňovala z toho důvodu, že má za to, že sama ví nejlépe, jaká byla motivace obviněného a proč skutek spáchal, tedy že je nadanou vědmou, která ví lépe, než lidé samotní, kteří skutky konají, proč je konají a co je k tomu vede.

Takové okolnosti by pak svědčily pro psychiatrickou hospitalizaci státní zástupkyně.

Všechny čtyři výše uvedené možnosti jednoznačně dokládají, že státní zástupkyně není způsobilá objektivního posouzení skutečností, jež posoudit má, což ji zcela zbavuje možnosti v případu dále konat a cokoliv rozhodovat.

 

               Dále : V návrhu na potrestání uvedla dotyčná Galková výhradně odsuzující rozsudky za výtržnictví – neznámo proč, když ani sama skutková podstata věci podezření z výtržnictví nezakládá.

Neuvedla okolnosti, za kterých k vydání těchto zjevně nespravedlivých rozsudků došlo, a už vůbec neuvedla další, a to zcela zásadní okolnosti, které mají poskytovat obraz o osobě obviněného.

Zejména tedy neuvedla počet zprošťujících rozsudků, které byly ve věci téhož obviněného v minulosti vydány, a kterých je celkem osm, tedy skutečnost, vymykající se běžnému chápání a vnímání a činící z obviněného celoevropsky unikátní případ, který nemá srovnání a obdoby.

Státní zástupkyně rovněž neuvedla, kolikrát byl obviněný bezdůvodně perzekuován jak policií, tak státním zastupitelstvím, jaké mu přitom byly způsobeny škody (materiální, i nehmotné, především na jeho rodině) a jaké škody mu musely být následně uhrazeny, i když je to jen zlomek škod celkově způsobených. Dotyčná Galková tak zejména neuvedla, kolikrát byl obviněný v minulosti bezdůvodně vězněn, ať už ve vazbě, či ve výkonu trestu, což jsou opět okolnosti zcela zásadní pro posouzení osobnosti obviněného – a pro posouzení činnosti státního zastupitelství, jež se následně potom jeví v pravém světle – totiž jak nenapravitelný a stále dokola tutéž trestnou činnost páchající recidivista.

               Za takových okolností je pak na Galkovou nutno nahlížet nejen jako na osobu podjatou, která – zcela v rozporu s prokazatelnou skutečností – se snaží obviněného vykreslit v tom nejhorším světle, a za tím účelem zcela zatajuje množství naprosto zásadních skutečností, majících na posuzování osoby obviněného rozhodující vliv (srov. vyhnání sudetských Němců, presentované jimi samotnými – jakoby nebylo roku 1938, který zavinili oni a kdy oni vyháněli Čechy z pohraničí, jakoby nebylo válečných hrůz a škod, za které nesli rozhodující díl odpovědnosti, jakoby nebylo teroru a vyvražďování nejlepších vrstev českého národa, zejména za stanného práva v r. 1942 – a proto jenom ten, kdo tohle všechno neví, může věřit na pohádky o jejich nespravedlivém vyhnání z pohraničí), ale také jako na osobu přepisující skutečnost ve všech ohledech – tedy ať už jde o osobu tzv. pachatele, anebo o jeho motiv. A konečně, i pokud jde o skutek samotný, který svou povahou a zejména skutkovou podstatou zcela vylučuje, aby byl spáchán jakýkoliv trestný čin, neboť škoda nevznikla a nikdo zraněn nebyl, ani jinou újmu neutrpěl).

Státní zástupkyně Galková tedy nejen že neví nic o české historii a o symbolice Mariánského sloupu (což v tomto případě je její neoddiskutovatelnou povinností), ale nezná ani to, co povinně znát má a musí a co tvoří podstatu její údajné kvalifikace -  tedy právní aspekty věci – především KOMPLETNÍ trestní rejstřík obviněného pro objektivní posouzení jeho osoby, a také motiv činu – který sice zná, nebo znát má, ovšem k němu nikterak nepřihlíží – neboť není rozhodně jedno, jestli někdo např. zapálí pneumatiku na silnici pro svoje potěšení, nebo proto, aby zabránil daleko rozsáhlejším škodám, např. z šířícího se požáru, a nakonec ani skutkovou podstatu trestných činů, ze kterých obžalovaného obžalovává, popř. základní znaky trestného činu, tedy které jednání je trestné a které nikoliv.

               Ze všech výše uvedených důvodů má proto obviněný za to, že stížnost je zcela důvodná, neboť presentací pouze negativních, a ještě silně zkreslených, stránek jak skutku, tak osoby obviněné, dala státní zástupkyně jednoznačně najevo svůj negativní, nikoliv profesní (jak sama nepravdivě uvádí) vztah k obviněnému, kterému chce zjevně škodit, navíc bez znalosti podstaty věci, kterou není schopna posoudit nejen po historické, ale ani po konfesní stránce věci, o kterých evidentně nemá nejmenší potuchy.

Jako takovou ji navrhuji vyloučit jak pro podjatost vůči obviněnému, tak i pro nezpůsobilost věc objektivně posuzovat a rozpoznat základní trestnou činnost.

 

 Ing. Jiří Fiala

_________________ 

 

                       A tuhle nádheru mi Galková poslala (nutno doplnit, že už policajti toho dne, 21.6., mi sdělovali, že mě Galková zná a ví, o koho jde... Odkud ???  Když je tak nestranná, objektivní a nemá ke mně údajně žádný vztah...) : 

 

 

 

 _______

 

 

____________________

____________________

 

 

 

 

 

___________________

___________________                      

 

 

 

Comments  

0 # Karel 2020-09-07 18:57
... jsem rozhodla ( ona sama ) o svém nevyloučení.. jsem velmi, velmi slabý právní laik, ale neměl by o podjatosti zde paní nezředěné intelektuální odpadlici
0 # Karel 2020-09-07 19:00
.. rozhodovat NĚKDO JINÝ , než ona sama, na kterou si někdo dost oprávněně stěžuje ?!
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-07 19:23
I podle dostupných referencí se jedná o klasickou, servilní, konjukturalistickou blbku, obžalovávající lidi výhradně na politickou objednávku :

paragraphos.pecina.cz/.../zdenka-galkova?start=20
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-07 19:27
V tom ostatně není sama.
Jsou tam na to, na tý Lazarský, náchylní asi všichni. OSZ P - 2, a teď i P - 1. Protože sídlí stejně.
Ten idiot Svoboda z OSZ P-2 mne označil za rasistu, když jsem mu napsal, že Demeterová je cikánský jméno. Asi už jenom i zmínka o cikánech je pro tohoto dementa, totálně zblblýho main-streamem, rasismem.
:-|
Zato trestná činnost soudců na Praze 2 - a že jí teda je (!!!) - ho nevzrušuje vůbec, to napsal, že přece nebude řešit moje "stížnosti" (!!) na soudce, že je známo (!!!), že jsem s nima se všema v konfliktu. :o
Zajímavý, že to není známo nadřízenému soudu, protože jinak by je jistě musel všechny vyloučit pro podjatost... :-)

Servilní, zakomplexovaný, nesamostatný a po kariéře prahnoucí hovna. Jinak se ten barák v Lazarský nedá slušněji nazvat...

A všimněte si : Galková chtěla co nejtvrdší trest pro A.B. Bartoše - tedy za jeho SLOVNÍ vyjádření. Ochránkyně svobody slova jako vyšitá. :eek:
Blbka, která by jinak smýčila chodby, protože na nic jinýho nikdy neměla. Tak je za to servilní a vstřícně předposraná, až pánbůh brání...
0 # Karel 2020-09-07 20:05
Bude dobrý, až se ty svině opět nebudou moci dostat do " práce ". Kdo se hlásí na malý vejlet do Prahy ? Za svobodu ? Za bezpečné Česko ?

Nehlaste se všichni, ať se tam s kordonem vejdem
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-07 21:00
Precetl jsem si to, a hned me napadla scenka ze Svejka (aby na cisare nestaly mouchy)
Zde: Aby na sloup nesrali holubi, tak jsem ho chtel nechat odstranit!
Z
__________
Aby na Galkovou nepadal prach zapomnění...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-07 21:02
Soud nabídl absurdní obraz. Kdo by věřil, že vraždu Jána Kuciaka si objednal malý podvodníček

respekt.cz/.../...
_____________
Aneb : Servilní předposranci v akci... když o něco skutečně jde.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-07 21:02
Vládní sadismus proti školním dětem

babylonrevue.cz/ne-vladnim-rouskam/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-07 21:04
nemá ráda knihy :

ekonomickydenik.cz/.../
___________
Ta o kultuře či historii nemá ani potuchy. Vždycky jí někdo řekne, koho má stíhat, ona si už vymyslí, za co - a v tom spočívají celé její služby spravedlnosti...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-07 21:05
Je vůbec nařízení o nošení roušek legální?

www.casopis-sifra.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-07 21:06
Pelikán nepodá kárnou žalobu na státní zástupkyni Galkovou

ceska-justice.cz/.../...
_________
Jistě. Neb se velmi osvědčila na špinavou práci, kterou nikdo jiný nechce dělat.
Něco jako místní blázna OSZ P - 1.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-07 21:07
Romea si na ni stěžuje... To se teda divím...

romea.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-08 05:37
hádejte, proti komu budou vyrábět trestnou činnost:

Policie má aktivněji vyhledávat trestnou činnost na internetu. „Není to alternativní svět,“ říká Lenka Bradáčová

hlidacipes.org/.../
__________________

Pokud chce SZ něco užitečného dělat, tak o jedné skupině nikdy nevyšetřovaných zločinců bych věděl : Trestná činnost pracovníků justice, soudců a státních zástupců, a to organizovaná a nebývalé intenzity, i škod...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-08 16:48
Boj šamanů. Doufám, že některý bude obžalován jako v kauze Kramný. J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:08
Nejen Vy nesouhlasite s vykladem dejin podle medii.
Napište to Galkový.
Z

www.forum24.cz/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.