Zvláštní škola Svitavy

Aneb : Útok na Spravedlnost. S malým i velkým S.

Od absolventů zvláštní právní školy ve Svitavách. 

 SVITAVY  - zvláštní město, kde je trestným činem používat datovou schránku, nebo podat trestní oznámení. 

Zažil jsem už hodně, včetně toho, že na policii v Přípotoční na mě chtěli volat hlídku, když měli potvrdit pouhé převzetí dokumentu, ovšem "výklad práva" ve Svitavách předčí vše, co jsem měl až dosud za to, že je vůbec možné. 

A výmluvně svědčí o tom, jakou chátru nabrali nově do státních orgánů - ve srovnání se kterou byly "staré struktury" ještě právně relativně vyspělými osobami. 

Podat trestní oznámení je základním právem, ale i povinností každého občana, který má pocit, že se dozvěděl o skutečnostech, nasvědčujících spáchání trestného činu. Na tom stojí právní stát. MÁ PODEZŘENÍ, natož pak aby se cítil osobně poškozen.

Orgáni (zde OČTŘ - tedy orgány činné v trestním řízení) jsou pak k tomu, aby toto oznámení KVALIFIKOVANĚ prošetřily - a buďto se skutečnosti z trestního oznámení potvrdí, anebo ne. 

Ovšem aby se začal stíhat samotný oznamovatel - za to, že se cítil poškozen a podal trestní oznámení - tak to je NOVINKA, se kterou přišlo až OSZ ve Svitavách v podání evidentně retardované státní zástupkyně, neschopné dát dohromady logicky kloudnou větu... 

O retardaci dotyčných orgánů výmluvně svědčily už jejich první "dotazy", typu - Proč jste podal trestní oznámení datovou schránkou ??  

No - jak asi jinak, že ? Jak jinak se asi komunikuje s úřady ?? Ve Svitavách to vypadá, že už samotné použití datové schránky je minimálně podezřelé, ne-li rovnou trestným činem - protože orgány, celé dny se pohodlně za naše peníze flákající, nutí k tomu, aby vůbec něco dělaly, protože podání, došlé datovou schránkou, nelze ututlat. Patrně k němu musí napsat nějakou zprávu, jak s podáním naložily, což je v tomto případě zjevně vedlo ke stavu nepříčetnosti. 

Pokud na něco OČTŘ nelení, tak to je na úsilí, zajišťující příští dlouhý klid a bezpracné nicnedělání - jež jsme jim zjevně nepříjemně narušili. 

________________

 

 

 

 

___________________________

 

Dále si prý máme - podle státní zástupkyně, jež není schopna nejen rozlišit, komu patří dítě, ale ani dát dohromady smysluplnou větu - zvolit "opatrovníka". 

 

 

 Rozumíte někdo tomu prvnímu odstavci ??? Pokud ano, sem s vysvětlením. Dál jsem to odmítnul číst, protože tolik času, abych ho mohl ztrácet s evidentními tupci, neschopnými vyjadřování, opravdu nemám. 

 

Mám ale za to, že opatrovník je na místě hlavně tam, kde dotyčná není schopna se smysluplně vyjadřovat. 

 

URČI SI OPATROVNÍKA 

__________________

OSZ ve  SY,      Mgr. Karin Běloušková

K č.j. 1 ZN 936/2022 - 5 

                                                           OPATROVNÍK             

 

Poslouchej, ty vylízaná blbko,

co neumíš dát dohromady ani srozumitelnou úvodní větu v úředním dokumentu.

          URČI SI OPATROVNÍKA, se kterým bude - namísto tebe - naše sdružení komunikovat. Protože s tebou to zjevně nebude možné.

            Pokud jsi absolvovala zvláštní školu ve Svitavách s vyznamenáním, tak to ještě asi nebude stačit na to, aby jsi dělala státní zástupkyni a vykládala zákon.

            Vrať se tam, řekni jim, že máš základní problémy s větnou stavbou, případně jim ukaž ten tvůj slint, cos mi poslala, ( o právu se raději ani nezmiňuj) - a ať tě tam naučí vyjadřovat se aspoň tak, aby to lidé češtiny znalí pochopili a věděli, co po nich chceš.

            Dlužíš mi vyšetření trestného činu únosu dítěte, na který jsem ti podal důvodné a podložené trestní oznámení. Pokud jsi ho nevyšetřila, podávám na tebe tímto trestní oznámení pro trestný čin nadržování podle § 366 TZ. Zeptej se toho svého nově ustanoveného opatrovníka, co to je, on ti to po večerech vysvětlí. Pokud bys měla omezenou způsobilost k právním úkonům, což samozřejmě nelze vyloučit, možná potrestání i unikneš, protože magoři se u nás zavírají do blázinců, ne do kriminálů.

            A ještě, kde jsi vzala dvoudenní lhůtu ?? To tě naučili v té zvláštní škole ??

Pamatuj si, že ty nám rozhodně nebudeš určovat, kdo za nás má s kým jednat a kdo ne.

A dej si zítra mokrý hadr na hlavu, to prý dost pomáhá.

Jinak, potěš pánbůh, jestli je ve Svitavách takových magorek jako jsi ty víc, to tam teda musí vypadat. Konečně, viděl jsem to poměrně dobře s tím únosem.

            Věřím, že tě brzy odvedou, kam patříš, abys nemohla běžným lidem škodit.

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala

                                                       zástupce otce, zmocněnec o.s. SPRAVEDLNOST

____________________________

____________________________

 

 Dále jsem považoval za důležité požádat VSZ o vysvětlení, jak je možné ustanovit takto hloupou a primitivní osobu státní zástupkyní . A jaké vůbec jsou POŽADAVKY  na státní zástupkyni, když ji může takováto neschopná a neznalá blbka klidně dělat: 

_________

VSZ v Praze

Náměstí Hrdinů 1300
140 65 Praha 4

 

               STÍŽNOST na státní zástupkyni a dotaz na povinné vzdělání

          státních zástupců před nastoupením do funkce,

NÁVRH  na POZASTAVENÍ  výkonu  FUNKCE státní zástupkyně

Podávám tímto STÍŽNOST  pro základní neznalosti trestního práva Mgr. Karin Bělouškové, státní zástupkyně ve Svitavách, a dále pro absenci všeobecného humanitního vzdělání této osoby, která má zásadní potíže srozumitelně formulovat věty, a to dokonce i v úředním dokumentu, tedy např. výzvě či usnesení. Mám za to, že tyto nedostatky ji spolehlivě znemožňují vykonávat funkci státní zástupkyně a žádám, aby mi byly předloženy záznamy o její kvalifikaci a způsobu, jakým se státní zástupkyní stala, spolu s oficiálními požadavky, kladenými na ustanovení osoby do funkce státního zástupce.

Mgr. Karin Běloušková zaslala našemu odborovému sdružení „Výzvu“ pod č.j. 1 ZN 936/2022 z 9. května 2022, ve které jednak uvádí zjevně nepravdivé údaje (viz 4. odstavec Výzvy : „Ve věci bylo zjištěno, že předsedou sdružení je Jiří Fiala, kterému bylo v dané věci sděleno podezření …“  - Ke dni 9. května mi žádné takové podezření sděleno nebylo, jedná se tedy o údaj zjevně nepravdivý) - a jednak výzvu uvozuje větou : „Na základě § 34 odst. 1 věty první zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebude možné (dále jen „TOPO“), za právnickou osobu činí v řízení úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního řádu“.

Tato věta nedává žádný smysl a není z ní zřejmé, co chtěl autor sdělit, je to proto věta zmatečná, která v úředním dokumentu nemá co pohledávat. Nadto, už proto, že je touto větou celé úřední sdělení uvedeno, vytváří důvodný dojem, že osoba pod dokumentem podepsaná má zásadní potíže s logickou stavbou vět a jejich formulací. Taková osoba nemůže v justici pracovat, a to na žádném stupni její soustavy. Je proto záhadou, jak se dotyčná osoba státní zástupkyní stala a kdo a jakým způsobem ji do této funkce ustanovil.

Dále - a zejména :

Podstatou sděleného „podezření“ jsou prý skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu křivého obvinění podle § 345. To mělo spočívat v tom, že naše sdružení podalo trestní oznámení na neznámého pachatele pro únos dítěte, spočívající ve skutečnosti, že osoba, jež nebyla rodičem dítěte a nebylo jí dítě svěřeno do péče, přesto ho měla v držení, odmítla toto dítě rodiči vydat, když si je přijel vyzvednout.

Takové trestní oznámení je plně důvodné a opodstatněné, žádné nepravdivé skutečnosti neobsahuje, osoba, která má v držení dítě, jež jí nebylo svěřeno do péče a není jeho rodičem, je povinna toto dítě neprodleně vydat osobě oprávněné, tedy rodiči nebo osobě, jíž dítě do péče svěřeno bylo (pochopitelně soudně, na základě vykonatelného rozsudku), a to ihned po první výzvě, jinak se jedná o únos dítěte, a to zvláště za situace, kdy podezřelá osoba, namísto aby dítě ihned otci vydala, jej naložila do auta a odjela s ním neznámo kam.

Tyto skutečnosti jsou objektivně prokazatelné, nic smyšleného na nich není, konečně, ani sama vystavitelka je nepopírá, ale potvrzuje, ze sdělení podezření tedy jasně plyne, že státní zástupkyně VŮBEC NEZNÁ  naprosté  ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA, soudní rozhodnutí o svěření dítěte zaměňuje za právně nicotné přenechání dítěte třetí osobě zcela bez právního podkladu, jako v tomto případě a ještě má tu drzost obviňovat osoby, které toto trestní oznámení podaly, ze zjevně smyšleného trestného činu.

Podání trestního oznámení je přitom základní POVINNOSTÍ  každého občana, který se dozvěděl o skutečnostech, nasvědčujících spáchání trestného činu, nota bene pokud je jimi přímo poškozen, jako v tomto případě náš člen - otec dítěte, a povinností OČTŘ je toto trestní oznámení  KVALIFIKOVANĚ VYŠETŘIT , nikoliv začít pronásledovat oznamovatele.

„Sdělení podezření“ je proto nejen důkazem o zcela zásadních neznalostech práva ze strany osob, jež je vystavily, ale také naprosto evidentním popřením zákonných práv rodičů v praxi, kdy - podle tohoto zcela zcestného výkladu - má cizí osoba k dítěti větší práva nežli legitimní zákonný zástupce či dokonce rodič dítěte.

Takové překroucení práva je evidentním útokem na rodinu  a její podstatu a také na rodičovskou rovnost v praxi, neboť dítě třetí - cizí -  osobě přenechala matka, což je asi podle státní zástupkyně zcela v pořádku a nahrazuje to soudní rozhodnutí o svěření do péče, s naprostou bagatelizací práv druhého rodiče, zde otce.

Další působení takovéto blbky, popírající občanský zákoník v praxi, ve funkci státní zástupkyně, je obecným ohrožením velkého okruhu osob, minimálně celého okresu Svitavy, kde toto individuum může beztrestně terorizovat širokou veřejnost a šířit zcela zcestné nesmysly o výkladu rodinného práva ke škodě široké veřejnosti a ke škodě právního vědomí celé společnosti.

Žádám proto o předložení vyžádaných dokladů ohledně jejího vzdělání a způsobu jejího ustanovení do funkce a dále o NEPRODLENÉ POZASTAVENÍ VÝKONU FUNKCE  této státní zástupkyně, zjevně nesplňující elementární požadavky na nestranný výklad práva a podání NÁVRHU NA KÁRNÉ ŘÍZENÍ  s cílem ukončení působení této osoby ve funkci státní zástupkyně.

O výsledku šetření a přijatých opatřeních si přeji být informován v zákonné lhůtě.

                                                                                                                                  Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                               předseda o.s. SPRAVEDLNOST

____________________________

____________________________

 

A protože státní zástupce jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, bylo by asi na místě, aby konečně dělal, zač je placen : 

 

 

______________

Ministr spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

                              NÁVRH na ZBAVENÍ státní zástupkyně funkce

 

Pane ministře,

Podávám Vám tímto NÁVRH na zbavení funkce Mgr. Karin Bělouškové, státní zástupkyně ve Svitavách, a to pro

základní neznalosti trestního práva a dále pro absenci všeobecného humanitního vzdělání této osoby, která má zásadní potíže srozumitelně formulovat věty, a to dokonce i v úředním dokumentu, tedy např. výzvě či usnesení. Mám za to, že tyto nedostatky ji spolehlivě znemožňují vykonávat funkci státní zástupkyně a žádám, aby mi byly předloženy záznamy o její kvalifikaci a způsobu, jakým se státní zástupkyní stala, spolu s oficiálními požadavky, kladenými na ustanovení osoby do funkce státního zástupce.

Mgr. Karin Běloušková zaslala našemu sdružení „Sdělení o podezření“ prý pro „skutečnosti nasvědčující  spáchání trestného činu křivého obvinění podle § 345“. Ty měly spočívat v tom, že naše sdružení podalo trestní oznámení na neznámého pachatele pro únos dítěte, spočívající ve skutečnosti, že osoba, jež nebyla rodičem dítěte a nebylo jí dítě svěřeno do péče, přesto ho měla v držení, odmítla toto dítě rodiči vydat, když si je přijel vyzvednout.

Takové trestní oznámení je plně důvodné a opodstatněné, žádné nepravdivé skutečnosti neobsahuje, osoba, která má v držení dítě, jež jí nebylo svěřeno do péče a není jeho rodičem, je povinna toto dítě neprodleně vydat osobě oprávněné, tedy rodiči nebo osobě, jíž dítě do péče svěřeno bylo (pochopitelně soudně, na základě vykonatelného rozsudku), a to ihned po první výzvě, jinak se jedná o únos dítěte, a to zvláště za situace, kdy podezřelá osoba, namísto aby dítě ihned otci vydala, jej naložila do auta a odjela s ním neznámo kam.

Tyto skutečnosti jsou objektivně prokazatelné, nic smyšleného na nich není, konečně, ani sama vystavitelka je nepopírá, ale potvrzuje, ze sdělení podezření tedy jasně plyne, že státní zástupkyně VŮBEC NEZNÁ  naprosté  ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA, soudní rozhodnutí o svěření dítěte zaměňuje za právně nicotné přenechání dítěte třetí osobě zcela bez právního podkladu, jako v tomto případě a ještě má tu drzost obviňovat osoby, které toto trestní oznámení podaly, ze zjevně smyšleného trestného činu.

Podání trestního oznámení je přitom základní POVINNOSTÍ  každého občana, který se dozvěděl o skutečnostech, nasvědčujících spáchání trestného činu, nota bene pokud je jimi přímo poškozen, jako v tomto případě náš člen - otec dítěte, a povinností OČTŘ je toto trestní oznámení  KVALIFIKOVANĚ VYŠETŘIT , nikoliv začít pronásledovat oznamovatele.

„Sdělení podezření“ je proto nejen důkazem o zcela zásadních neznalostech práva ze strany osob, jež je vystavily, ale také naprosto evidentním popřením zákonných práv rodičů v praxi, kdy - podle tohoto zcela zcestného výkladu - má cizí osoba k dítěti větší práva nežli legitimní zákonný zástupce či dokonce rodič dítěte.

Takové překroucení práva je evidentním útokem na rodinu  a její podstatu a také na rodičovskou rovnost v praxi, neboť dítě třetí - cizí -  osobě přenechala matka, což je asi podle státní zástupkyně zcela v pořádku a nahrazuje to soudní rozhodnutí o svěření do péče, s naprostou bagatelizací práv druhého rodiče, zde otce.

Další působení takovéto blbky, popírající občanský zákoník v praxi, ve funkci státní zástupkyně, je obecným ohrožením velkého okruhu osob, minimálně celého okresu Svitavy, kde toto individuum může beztrestně terorizovat širokou veřejnost a šířit zcela zcestné nesmysly o výkladu rodinného práva ke škodě široké veřejnosti a ke škodě právního vědomí celé společnosti.

Žádám proto o NEPRODLENÉ POZASTAVENÍ VÝKONU FUNKCE  této státní zástupkyně, zjevně nesplňující elementární požadavky na nestranný výklad práva a základní humanitní vzdělání a současně, protože je to Vaší pravomocí, NAVRHUJI, abyste tuto osobu NEPRODLENĚ ODVOLAL Z FUNKCE STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ, neboť pro její výkon není způsobilá a mohla by v ní napáchat další nedozírné škody.

 

                                                                                                                                  Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                                předseda o.s. SPRAVEDLNOST

_______________________________

_______________________________

 

 § 345

Křivé obvinění

(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 

 My jsme v trestním oznámení jen pravdivě popsali skutečnosti, o kterých ani samotné "Sdělení podezření" nepochybuje, že by byly jinak. Jen zjevně neví, co to je "svěření dítěte do péče" a naivně se domnívá, že to je každé předání dítěte matkou komukoliv. 

Je to totéž, jakoby maturant nevěděl, kolik je 5 + 6. 

Obrovská mezera právního vzdělání, podbarvená feminismem, o absenci základní rodinné morálky a základního vychování ani nemluvě. 

A tihle PRIMITIVOVÉ  mají ve Svitavách hájit právo !!!! 

 

 

___________________________________

___________________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-14 13:02
Ve Svitavách TEMNO ?

Potopit do vlastních výkalů -
nejlépe hubou napřed.

Tak bude Spravedlnost zajištěna.

+F+
_________________

To se dělá koťatům, co kadí na koberec. Namočí se jim do toho čumák, a už to pak nikdy neudělají.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-16 11:33
Policie dopadla vězně, který uprchl z nestřeženého pracoviště u Karlových Varů

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-16 11:34
Vězeň se (prý) zapálil sám :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-16 13:22
ÚS odmítl stížnost matky zemřelého vězně, povinností orgánů není vyvracet spekulace

ceska-justice.cz/.../...
0 # Jenja 2022-05-27 18:07
Je možné, že "studovala" práva v Plzni nebo nebyla zcela při smyslech, když to psala.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.