Zapletalová : Křivá znalkyně - nelze nechat jen tak

Nelze připustit, aby se odpovědnosti za křivý znalecký posudek jednoduše vyhnula tím, že odešla do důchodu... Zvláště když škody jsou masivní a dlouhodobé...

 

Trestní oznámení, podané Krajskému státnímu zastupitelství v Brně : 

 

KSZ v Brně

                                                                                              Na vědomí : OS ve Žďáru nad Sázavou,

                                                                                                          spis č.j. 4 P 292/2016

 

T r e s t n í    o z n á m e n í :

 

Podezřelá : PhDr. Blanka Zapletalová, dříve soudní znalkyně KS v Brně

Pravděpodobný spáchaný skutek : § 175 TZ - Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek

Podezřelá vypracovala na zakázku soudu (OS ve Žďáru nad Sázavou) znalecký posudek ve věci nezletilého O. B. (spis OS ve Žďáru č.j. 4 P 292/2016).

V posudku popsala osoby obou rodičů zcela naruby a v přímém rozporu ke snadno ověřitelné skutečnosti, z asociální matky, které již v minulosti muselo být dítě z péče odebráno pro neschopnost se o ně postarat, učinila citlivou a starostlivou bytost, z otce, který měl v té době již 6 let nezletilého v péči, kde ten bez větších problémů prospíval, učinila násilníka  a manipulátora, ač nic z jeho dřívějšího života takovému hodnocení nenasvědčovalo, u nezletilého pak tvrdila, že mu bude vyhovovat střídavá péče obou rodičů, pokud by to nebylo možné, pak výlučná péče matky, která pro ni má údajně lepší předpoklady.

Nezletilý se v té době již silně zdráhal se s matkou stýkat, a to na základě ověřitelných a zcela jasných špatných zkušeností, kdy ho matka proti jeho vůli navštěvovala ve škole, brala mu školní pomůcky, kterými ho pak následně vydírala, že mu je nedá, pokud nesplní to a to … a znalkyně odpor nezletilého vůči matce vysvětlovala jako prý „syndrom zavřeného rodiče“- který je již ale na první pohled definován zcela jinak a je vázán výhradně na odluku od rodiče, vůči němuž má syndrom směřovat a dále na fakticky nulové zkušenosti postiženého se zavrženým rodičem, kterého zná jen z nepřátelského vyprávění manipulujícího rodiče.

Již při vystavení posudku bylo zcela zřejmé, že tento posudek je falešný, lživý a nezakládá se na pravdě a že tzv. znalkyně buďto vůbec neví, co to je syndrom zavrženého rodiče, nebo schválně manipuluje skutečnosti ve prospěch matky a neprospěch otce, rozhodně pak tak, že zcela nepravdivě uvedla danou diagnozu - což se právě následujícím vývojem jednoznačně potvrdilo.

Znalecký posudek Blanky Zapletalové ze dne 15.11. 2020, vystavený pod pořadovým číslem 801, byl de facto vyvrácen již stanoviskem zástupce otce (tedy mým) zaslaným soudu ihned po obdržení posudku, kde zjevně diletantské nesmysly byly jednoznačně písemně vyvráceny protichůdnými skutečnostmi, případně odborným a ověřeným popisem Syndromu zavrženého rodiče tak, jak je mezinárodně popisován a uznáván.

Znalkyně Zapletalová nebyla následně schopna si obhájit závěry svého posudku ani při ústním jednání soudu dne 31.3. 2021, což si povšimnul každý, kdo byl jednání přítomen. Včetně, pochopitelně, věc vyřizujícího soudce Helcla.

Přesto, posudek zůstal nadále součástí spisu, soudce Helcl dokonce rozhodl přiznat znalkyni znalečné v plné výši (mimochodem zcela nestandardně vysoké - cca 40 tisíc korun, ačkoliv běžná cena je maximálně poloviční) - a ze všeho nejhorší pak bylo a je, že podle tohoto - zjevně vyvráceného a neobhájeného - posudku se řídil ve věci zjevně nevzdělaný odvolací soud v průběhu odvolacího řízení u KS v Jihlavě (č.j. 72 Co 142/2021).

Na základě této skutečnosti bylo dokonce OS ve Žďáru rozhodnuto o exekuci na 14-ti leté dítě (!!!), které bylo - dne 28.6. t.r., - tedy těsně před koncem školního roku, násilím odvedeno ze školy k matce.

Další vývoj dal plně zapravdu vyvracujícím stanoviskům ohledně tzv. znaleckého posudku znalkyně Zapletalové, jež byla dána soudu v rámci obhajoby znaleckého posudku.

Matka - stejně jako před r. 2014, kdy měla dítě v péči ona, než jí ho soud v Semilech odebral - nebyla - ani po 8-mi letech - schopna se o dítě nijak postarat a zajistit mu základní životní podmínky. Především bydlení. Dítě odesílala na tábory a ke známým.

Skutečnost tvrzeného syndromu zavrženého rodiče byla pak nezpochybnitelně vyvrácena opět samotnou praxí a chováním nezletilého, který nejen že s matkou žádný vztah za svého pobytu u ní nenavázal (a ani nemohl, když k ní cítil odůvodněný nepřekonatelný odpor na základě jejího dřívějšího chování), ale naopak se ve svém odporu dále zatvrdil (což zcela vylučuje existenci SZR u dítěte - to by v podobném případě, pokud by se o SZR jednalo, po době tří měsíců navázalo běžný a přátelský kontakt). Když nesměl být u otce - a u matky být nechtěl, a ani nebylo povětšinou kde - odstěhoval se k otcovým rodičům. Tedy mu byl zcela rozvrácen jeho dosavadní domov.

Nezletilý s matkou ani nadále žít, ani stýkat se nechce, akty státní zvůle a násilí vůči němu v něm vyvolaly jedině hluboké duševní trauma, psychický otřes a absolutní nedůvěru ke státním orgánům a státnímu aparátu, jenž údajně má postupovat vždy v jeho nejlepším zájmu.

Samotná existence SZR u nezletilého, značně nevěrohodná už při vydání znaleckého posudku, tak byla spolehlivě vyvrácena samotnou životní praxí.

Tzv. znalecký posudek znalkyně PhDr. Blanky Zapletalové tedy prokazatelně uváděl zjevně nepravdivé údaje - a to jak o osobách obou rodičů, tak zejména o psychice nezletilého a jeho stavu, včetně popisu jeho příčin - a protože se jím soudy obou stupňů slepě řídily, ačkoliv měly k dispozici nepřehlédnutelná fakta a svědectví závěry posudku jednoznačně vyvracející,  jednaly tak v přímém rozporu k zájmům nezletilého a způsobily mu neodčinitelné škody především mravní a duševní. Včetně hlubokého psychického šoku při exekuci ve škole dne 28.6. 2022.

S vystavením křivého znaleckého posudku ze strany podezřelé jsou ale spojeny i přímé škody materiální, a to především plynoucí z ceny tohoto posudku (cca 40 tisíc korun), kterou musí pouze otec dlouhodobě splácet, což finančně ruinuje jeho rodinu.

Lze tedy konstatovat, že nepravdivý - a předražený -  znalecký posudek Blanky Zapletalové způsobil trauma a hoře všem zúčastněným, přičemž následně byl spolehlivě vyvrácen samotnou praxí, na které nemůže nikdo nic změnit.

O tom, že mírou úspěšnosti každé teorie je ověřitelná praxe, nepochybovali už antičtí filosofové.  

Na znalkyni Blanku Zapletalovou byla podána stížnost příslušnému evidujícímu soudu, Krajskému soudu v Brně, kde byla vedena pod zn. Spr 170/2021.

Jejím výstupem pro oznamovatele bylo, že dotyčná znalkyně již není znalkyní, neboť odešla do důchodu a nevykonává nadále tuto činnost.

Tím se údajně - podle KS v Brně - vyhnula i kárnému postihu za vystavení nepravdivého znaleckého posudku.

   Stejný závěr učinilo MSp, kam byl spis posléze postoupen, a to pod č.j. MSP-71/2021-OINS-SKZT/10 - viz jejich vyrozumění ze dne 23.6. 2022.

Oznamovatel má však za to, že BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN, a to podle příslušného paragrafu Trestního zákoníku (viz § 175 TZ, jak uvedeno v záhlaví), navíc s vážnými následky - a ten nelze bez prošetření jen tak odložit nebo konstatovat, že pachatel šel do důchodu, a tím věc skončila - a to zvláště při zvážení naprosto tragických a masivních následků, jež tento čin způsobil, a to několika osobám, nejhůře však postiženému nezletilému, jemuž zcela rozvrátil do té doby spokojené dětství a prostředí ve škole.

Jako zástupce otce, kdy jsem s případem od počátku obeznámen, na jeho přání a s jeho souhlasem proto podávám toto TRESTNÍ OZNÁMENÍ  a žádám, aby byl skutek nepravdivého znaleckého posudku náležitě prošetřen a obžalován, jak to vyžadují postupy OČTŘ při spáchání trestného činu.

Neboť o vině pachatelky může rozhodovat jedině trestní soud, a ne MSp, nebo evidence znalců a tlumočníků na krajském soudu.

O postupu a výsledcích šetření si přeji být informován v zákonných lhůtách.

 

                                                                                   Ing. Jiří Fiala

                                                              Zástupce otce,  pověřenec odborového sdružení

 _______________________

_______________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-26 15:51
Zástupcem ombudsmana bude právník Schorm, rozhodli poslanci

novinky.cz/.../...
___________________

Rozhodují u nás naprostí debilové, o věci nemající ani ponětí...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-26 19:35
A zase žďár a zase se nic nestane a zase každej měsíc plnej plat na kontě a výsluha a ...

k213.cz/…nts

Jo copak žďár ... a tamní soud, policie a SZ ... kohokoliv tam vezmete a naložíte do antonu a odsoudíte za zneužití pravomocí, vydírání, krádež v ozbrojené skupině ....nemůžete se splést .....

LS
___________
Ono je to jinde totéž... Svitavy nedávno, KSZ v Brně, to je taky kapitola sama pro sebe, tam ještě nikdy nic nevyšetřili, ani když to mlátilo dveřma - no, prostě, justiční přeborníci, co přes ně vlak nejede... Zato platy frčí...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.