Nejlepší policie na světě...

A jak vypadá... 

 

 Pořád ještě se nemůžu vzpamatovat z blábolu, který zazněl na ČRo 2 (autor Mirek Vaňura), jenž tvrdil, že máme nejlepší policii na světě... 

Shodou okolností právě tento týden - tedy jako na zavolanou - jsem měl možnost vyilustrovat každému zájemci, jak skvělou policii opravdu máme... 

Případ 1 :    Žďár - a křivý znalecký posudek "znalkyně" Blanky Zapletalové. 

V tomto případě alespoň policajt shromáždil pár podkladů, tedy to, co - vesměs - úřady  - až dosud vytvořily. Trvalo mu to sice půl roku, ale to u policie žádná míra... 

Na základě těchto podkladů nebyl schopen vyvodit jediný relevantní závěr - a celou podstatu jeho půlroční práce najdete v zatrhnutém rámečku - tedy de facto jediné větě, jež je vlastně Hlavou 22, neboť tvrdí, že znalkyně se křivého posudku nedopustila, protože prý totéž tvrdila i před soudem. 

Jestli to je pravda, nebo ne, už policajt dovodit nedokázal - hlavně, že si znalkyně stojí za svým. 

Pokud bychom doložili zápis ze soudního protokolu z tohoto výslechu znalkyně (Žďár, 31.3. 2021), pak bychom zjistili, že znalkyně nebyla schopna vůbec odpovědět na celou řadu otázek, na jiné byly její odpovědi vyvráceny jako smyšlené a celkově nebyla schopna závěry svého posudku nijak obhájit. 

Tak To ale policajt nevidí, resp. tomu nerozumí, hlavně - podle něj - že znalkyně mele furt svou... Bez ohledu na to, jestli je to pravda nebo ne, bez ohledu na to, jestli její odpovědi byly před soudem vyvráceny, nebo ne. 

Závěrečné konstatování policajta je pak otevřená lež, když že prý "neuvedla nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí... ". 

Připomenu jen to hlavní : 

Znalecký posudek zcela převrátil osobnosti i role otce a matky. O otci, který se řádně v té době již 6 let staral o syna, žil ve spořádané rodině, řádně bydlel a chodil do práce a živil rodinu, tvrdil, že je to prý agresivní osoba (ač s agresivitou nikdy žádné problémy předtím neměl a nikdo nikde si na ni nikdy nestěžoval - typově je to spíš přesný opak agresivního jedince, tedy typ, který si raději nechá všechno mlčky líbit a na kterém, jak se říká, lze i dříví štípat), která prý zmanipulovala syna proti matce (v té době 13-ti letého), v důsledku čehož vznikl u syna SZR proti matce, který bude lze odbourat jen změnou výchovy. 

Matku, což byla a je prokazatelně asociální osoba, nikde nepracující, nikde nebydlící, práce se štítící, jíž už jednou musel soud odebrat dítě z péče pro její hrubé zanedbávání (a kdo zná naše soudy, dobře ví, jak to asi muselo vypadat, když k tomu soud sáhnul) posudek vykresloval málem jako světici, trpící násilím tyrana (tedy otce), jemnou a citlivou bytost se zájmem o péči o nezletilého. 

Proč došlo už před 6-ti lety k odebrání nezletilého z péče matky, nedokázala "znalkyně" nijak vysvětlit. 

Jak přišla na to, že "otec syna hrubě zmanipuloval proti matce" a jak to mohl vůbec u takto vyspělého dítěte dokázat, nedokázala znalkyně rovněž vysvětlit. Zjevně ani nevěděla, co to SZR je (protože jinak by nemohla tvrdit, že ho syn má, když ten od matky nijak izolován nebyl, naopak, měl s ní mnohačetné a letité zkušenosti, všechny špatné), přesto trvala na tom, že ho syn má. 

Tvrzení o SZR zcela jednoznačně vyvrátila následující praxe, kdy syn byl nejprve násilím předán matce, ta se o něj - stejně jako kdykoliv předtím - nedokázala opět postarat, takže ho odložila k rodičům otce, čili péče milující a citlivé matky probíhala tak, že se o syna starali otcovy rodiče - a následně se zjistilo, že vztah syna k matce nedoznal žádných změn, tedy že ji nenávidí stejně jako předtím, a ví proč, což teorii o SZR, kterým prý měl trpět, zcela vylučuje. 

Uvedla tedy znalkyně nepravdivé informace, nebo ne ? 

A že by tyto informace nikoho nepoškodily ??? 

Tupé soudy nerozhodovaly na základě ničeho jiného než pouze a výhradně právě tohoto křivého znaleckého posudku, že byl v průběhu řízení vyvrácen, je vůbec nezajímalo, na to mají soudci natolik tupou hlavu, že ani tohle nebyli schopni z protokolu pochopit, natož zohlednit - takže jen a pouze na základě tohoto křivého znaleckého posudku byl syn násilím předán matce, následně mu byl zcela rozvrácen původní domov, byl pošpiněn ve škole, mezi spolužáky, prostě všude, kam přišel. 

Poškodila tato křivá a nepravdivá informace někoho, nebo ne ?? 

A tupý policajt, který zjevně nemá nejmenší potuchy o tom, co to je SZR - což je přitom podstata křivého znaleckého posudku a podklad pro nezákonné rozhodování soudů  - je hotov s tím, že prý znalkyně nelhala a nikomu se nic nestalo. 

Bylo by potřeba to vyzkoušet na něm. Například rozšířit, že je to sexuální deviant, znásilňující holčičky - načež ho vyhodí od policie, jeho děti zmlátí ve škole a nikdo s nimi nebude chtít ani sedět v lavici - a můžeme pak konstatovat, že se mu vlastně nic nestalo, a žádný nepravdivý údaj nebyl nikde uveden... 

Nejlepší totiž vždycky je užít vlastní trpké medicíny - aby se důkladně a přímo vyzkoušela... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A příslušné SDĚLENÍ

 

PČR - Žďár nad Sázavou

Npor. Mgr. Zbyněk Láznička

 

                                                                                   K č.j. KRPJ-134111-32/TČ-2022-161420

 

   Sdělení o nepodloženém VYROZUMĚNÍ  

v K Vašemu „Vyrozumění“ ze dne 13.2. sděluji, že lze ocenit pouze tu jeho první část, která popisuje shromáždění několika materiálů, jež se dané problematiky týkají, byť na závěr o spáchání či nespáchání trestného činu nemají nakonec žádný vliv a je to jen přehled písemností, které se již danou problematikou sice zabývaly, ovšem nikoliv z pohledu trestného činu, jenžto mají řešit až OČTŘ, což dosud nečinily.  

v Samotný deduktivní závěr, na kterém je celé „Vyrozumění“ - což je dosud nevídaný termín, policie má o šetření vydávat usnesení, ne Vyrozumění - postaveno, je obsažen v jediné, v podstatě nic neříkající a částečně nepravdivé větě - a sice „Nebylo zjištěno, že by ve svém znaleckém posudku…  uvedla zjevně nepravdivé údaje…, kdy své závěry potvrdila i při jednání OS ve Žďáru…“.

Chápu, že policejní orgán je způsobilý pouze k posuzování vykradené samoobsluhy, a nikoliv k probírce soudních protokolů a jejich obsahu, natož v jeho protikladnosti, ale v tom případě je povinen si přizvat ke konzultaci osobu způsobilou.

Závěry svého posudku totiž podezřelá nebyla vůbec s to obhájit před soudem, a z protokolu z 31.3. 2021 je to samozřejmě jasně patrno.

Nebyla schopna vysvětlit, jak došla k tomu, že „otec syna brutálně zmanipuloval proti matce“ - což je přitom podstata posudku, za kterou nevinně otec trpěl, byl sankcionován a byla zneužita pravomoc soudu k tomu, aby pronásledoval jak nezletilého, tak i jeho otce, a to - jak bylo od počátku zřejmé - zcela bezdůvodně a jen na základě právě tohoto křivého znaleckého posudku, o který zde jde.

Podezřelá nebyla schopna dále vysvětlit údajnou agresivitu otce, jak k ní došla, když otec nikdy s agresivitou žádný problém ani v minulosti neměl a nikde nikdy nebyla předtím zmiňována.

Podezřelá nebyla schopna ani obhájit své teze o matce, o které tvrdila, že je to citlivá, jemná bytost se zájmem o výchovu syna - když celý dosavadní spis je výhradně o tom, že matka, pokud měla, tak o syna vůbec nepečovala a nebyla schopna zajistit ani jeho základní potřeby (tedy stravu a bydlení), načež jí ho soud již v r. 2014 odebral. Jak toto koresponduje s její tézí o citlivé jemné osobnosti, nedokázala podezřelá vůbec vysvětlit, a v tomto zůstal posudek zcela neobhájen, stejně jako v ostatních, naprosto podstatných částech.

A především - a o tom není v tzv. „Vyrozumění“ ani slovo, patrně nejspíš proto, že sám policejní orgán o dané problematice nemá nejmenší potuchy  - tvrdila, že zmanipulováním syna otcem byl u syna vypěstován SZR, tedy syndrom zavrženého rodiče, a to proti matce.

Pro poučení policie uvádím, že SZR je takový syndrom, kdy dítě BEZDŮVODNĚ  nenávidí jednoho ze svých rodičů - zde údajně matku - pod vlivem poštvání druhým rodičem, přičemž základním předpokladem vypěstování takového syndromu je izolace od druhého rodiče, proti němuž má syndrom směřovat a po delší dobu nulová zkušenost s tímto (zavrženým) rodičem.

Na první pohled bylo od počátku zřejmé, že informace o SZR vypěstovaným otcem je PROKAZATELNĚ LŽIVÁ, protože syn měl s matkou mnohačetné osobní letité zkušenosti, všechny špatné, a právě proto matku nenáviděl nebo k ní měl minimálně hodně odměřený vztah - což ale bylo snadno vysvětlitelné právě chováním matky a jejím dlouhodobým zanedbáváním péče  - přičemž na tomto vztahu se DODNES  nic nezměnilo, což jen potvrdilo křivost a vylhanost znaleckého posudku, protože pokud by se opravdu jednalo o SZR, bylo by zcela vyloučeno, aby se tento syndrom během půlroční výhradní péče matky neodboural.

ZÁVĚREM  konstatuji, že tzv. „Vyrozumění“ neobsahuje jediný logický vývod nebo důvod, proč by neměl být spáchán trestný čin vystavení nepravdivého znaleckého posudku, když tento posudek obsahuje nepravd celou dlouhou řadu (bez ohledu na to, jestli je policie schopna je rozeznat nebo nikoliv) a všechny vedly k zásadním rozhodnutím soudu, jež zcela negativně ovlivnila život především nezletilého, ale také jeho otce a způsobila jim nemalé materiální škody, odhadem minimálně ve výši 100 tisíc korun, jež je nutno po pachatelce jako zaviněnou škodu vymáhat.

Pro závěr, který „VYROZUMĚNÍ“ obsahuje, v něm tedy není jediný relevantní důvod a zůstává zcela neodůvodněno.

Tzv. „VYROZUMĚNÍ“  je pouze jasným důkazem o NEZPŮSOBILOSTI a NEKVALIFIKOVANOSTI  policejního orgánu věc fundovaně vyšetřit a dostatečně logicky posoudit a vyvodit odpovídající závěry.  

ŘEŠENÍM  zde je, že si policejní orgán  OBJEDNÁ FUNDOVANOU EXPERTIZU, a to u o.s. SPRAVEDLNOST, ve které budou všechny nepravdivé údaje z posudku podezřelé Zapletalové vyspecifikovány, včetně důkazů, proč to jsou lži nebo nepodložená nepravdivá tvrzení, včetně popisu SZR a doložení, proč jím nezletilý nikdy nemohl za daných okolností trpět - a také jaký měla tato lživá tvrzení dopad na osud poškozených, zde nezletilého Ondřeje a jeho otce Davida Bartošových a teprve na základě této expertizy, když sama policie NEMÁ zjevně ŽÁDNÝ KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL  k posuzování tohoto typu trestné činnosti, učiní policie závěr o tom, zda byl spáchán oznámený trestný čin podezřelou Zapletalovou a v čem a čím se ho dopustila - a sdělí jí obvinění.

Doručené VYROZUMĚNÍ  nelze zatím považovat za nic jiného než za přímý důkaz o policejní neschopnosti a nezpůsobilosti tento druh trestné činnosti úspěšně vyšetřit s tím, že sice byly shromážděny některé podklady, ty ale nebyly kvalifikovaně vyhodnoceny, ani posouzeny a učiněný závěr chybí zcela, nebo je bez sebemenšího podložení. 

Teprve po naznačeném doplnění dokazování může policejní orgán činit další úkony a rozhodnutí.

 

 

                                                                                   Ing. Jiří Fiala

                                                                               pověřenec odborového sdružení

 

 

 

___________________

Případ 2Praha 3 -  Tak ten je ještě výrazně oproti Žďáru - vylepšen. Protože zatímco ve Žďáře ten ňouma alespoň shromáždil jakési podklady, tedy dal do kupy pár úředních písemností na dané téma (půlroční práce...) - tak na Praze 3 za více než půl roku - za 7 měsíců - neudělali doslova VŮBEC NIC a ještě to i písemně potvrdili... 

Prý podobné oznámení již bylo jednou podáno - a tak nic šetřit ani nemusí. 

Vtip byl bohužel v tom, že na tomto trestním oznámení nic podobného nebylo - vyjma osoby podezřelé - jednalo se o nové skutečnosti a nový trestný čin, což ovšem - vzhledem k tomu, že si policajti za půl roku oznámení ani nepřečetli, se také nemohli dozvědět. 

Dovedete si představit, že by takhle fungovala jakákoliv soukromá firma - a že by přežila déle než do prvního zúčtování ? 

Pokud by TOHLE  byla ta "NEJLEPŠÍ POLICIE NA SVĚTĚ", pak bych nechtěl vidět tu nejhorší - a pak by asi bylo nejlépe se rovnou odstěhovat na Mars. 

 

Uvědomme si ale jednu - podstatnou - věc. 

Prý u nás vládne - údajně - pravicová vláda, prý přinese změnu (aspoň to tvrdila ve své volební kampani) - a podívejte se, jak fungují dva, pro posuzování státu ze strany občanů, naprosto klíčové resorty, totiž vnitro a spravedlnost. 

Ony nikdy nestály za nic - tedy kdy naposledy stály, to už si žijící generace nepamatují - ovšem nejen že se na tomto smutném faktu nic nezměnilo, alespoň k lepšímu ne, ale zjevně to jde POŘÁD A POŘÁD K HORŠÍMU. 

Jsem velmi zvědav, na přehled pořadí spolehlivosti policejních služeb z tabulky OSN na příští rok. 

Letos je česká policie na 96. místě. Můžeme uzavírat sázky : Na kterém místě bude příští rok ???  Bude vůbec ještě kam padat ?? 

Máme - od dvou resortů - dva resortní ministry. Blažka (Spravedlnost) a Rakušana (vnitro). 

Oba dva - hanba mluvit. 

Blažek - evidentní mafián, neschopný zajistit  objektivní výkon spravedlnosti, teď už ale ani základní vzdělání soudců - jak se ukázalo při naší návštěvě soudcovských zkoušek - a Rakušan - škoda slov.  Tady ostatně máme názorné příklady, jak vypadá a funguje jemu svěřený resort... 

Může se k nim vyjádřit.

Jestli tohle je standard, který mínil zavést a jestli tohle má být ta slibovaná změna... 

_____________

 

 

 __________

 

 

__________

 

Zodpovědnost za stav policie sice OSZ nenese, ale rozhodně by na ně mělo MV upozornit. S tím, že s takovýmto orgánem a v tomto stavu nelze nic vyšetřovat a že je mu tudíž zcela k ničemu, ač při vyšetřování trestné činnosti má nezastupitelnou roli. Kterou zjevně není schopen plnit.

 

                                                                                                        Ing. Jiří Fiala, oznamovatel 

                                                                                                   

 

            Podatelna na OSZ P - 3 je úřad sám o sobě : Tam po Vás chtějí nejen občanku (k prostému podání podání - tedy k tomu, aby věděli, kdo to podal...), ale ještě i připsat datum narození - asi pro případ, že by oznamovatelů stejného jména bylo víc, tak aby věděli, se kterým si mají vytřít pozadí a kterému se mají věnovat...                                                                                      

____________________

____________________

 ČRo : Lžete-li v rádiu, čiňte tak mimo zpravodajskou relaci... (k213.cz)

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-15 16:00
Ukázka, že je potřeba zvýšit věkovou hranici pro odchod do důchodu.
Tento mladík, ač má jistě naspořeno, se do důchodu nepohrne. J.K.


Prezident Zeman jmenoval ústavním soudcem Jana Svatoně - Seznam Zprávy
(seznamzpravy.cz)

___________________

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-15 20:04
Dezinformátor končí :

Michal Klíma: Vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací končí | Blesk.cz

Lipník nad Bečvou: Šokující zákrok strážníků zachytila kamera | Blesk.cz
_______________

blesk.cz/.../...

blesk.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.