V exekuci. HOMOLA.

Na výzvu jsme navštívili úřad, co neví, jestli je nebo není úřadem. 

Úřad ostatně připomíná pouze státním znakem na ceduli u vchodu, jinak se ani netají tím, že jde o inkasním centrum soukromého podnikatele Homoly. S mizernou úrovní zaměstnanců, kteří se bojí nejen vystoupit a jednat před kamerou, ale už i cokoliv vyřídit po telefonu. 

 Současně probíhající pořad ČT V exekuci je jistě přínosným zdrojem informací pro ty, kteří s exekucí, potažmo s justicí, nepřišli nikdy do styku. Za to mu patří nesporně uznání. 

Současně ale mám silný pocit, že mapuje jenom část exekucí - tu, pro mocné jaksi přijatelnou a stravitelnou - a hlavně korespondující s jejich oficiální verzí - že za exekuce si každý může sám svým nezodpovědným finančním životem. 

Tím ale obchází hlavní část problému - totiž účelovou ekonomickou, a následně samozřejmě společenskou - likvidaci osob, na nichž mají někteří mocní, spojení se současným režimem zájem a kterou účelově vytvořili. 

A těžko bychom hledali lepší příklad než právě zde, u předsedy K 213. 

Desítky účelových trestních stíhání s jediným cílem - vyloučit ho ze společenského života, když se míjela účinkem, tak alespoň likvidaci ekonomickou. 

Nejen že ho nikdo ze státních úřadů nesmí nikde zaměstnat, ale také je potřeba mu vytvořit umělé dluhy, které umožní jej neustále držet v kleštích, případně mu lézt kdykoliv "legálně" do domu, šmírovat, co kde dělá a s kým, atd. 

Za tím účelem slouží účelově vytvořené exekuce. 

Ty původní byly z údajně dlužného výživného, které jednak bylo stanoveno ve zcela likvidační výši, jednak ho povinný vůbec neměl platit, když i nález ESLP potvrdil, že při vyřizování opatrovnické kauzy došlo k tak závažným pochybením, kdy soudy mlčky celá léta tolerovaly naschvály a účelové maření rozsudku ze strany matky dětí, že bylo dávno na místě rozhodnout o změně výchovy a svěření péče otci, čímž by platby výživného odpadly zcela. 

Další jsou z účelových trestních stíhání, která - ač přes zjevnou nespravedlnost - nebyla nikdy zrušena a jako typický příklad zde může posloužit odsouzení za "napadení státní zástupkyně Postupové", dnes soudkyně Durdíkové na MS v Praze, na které obžalovaný vyzkoušel její vlastní návod a postup (a výklad trestního práva), když byl předtím sám napaden justiční stráží, na tu podal trestní oznámení pro napadení a výtržnictví - a závěrem Postupové bylo, že k žádnému trestnému činu nedošlo, takže obžalovaný si tento závěr vyložil tak, že popsané jednání není trestným činem, načež provedl s Postupovou totéž, co předtím s ním justiční stráž. (Mrsknul s ní o zem). 

 A konečně, a to je největší část současných "dluhů" povinného, mu byly udělovány zcela nezákonné  "pokuty" - obvykle za dopisy adresované soudu nebo soudnímu personálu, v nichž se nechvalně vyjadřoval k jejich morální a profesní způsobilosti vykonávat právo a spravedlnost. 

Typický průběh odškodňovacího řízení na Praze 2 (kde má sídlo MSp) : Žalobce je prokazatelně justicí poškozen (má v ruce zprošťující rozsudek nebo rozhodnutí o zastavení trestního stíhání) - a chce po justici odškodné. Včetně omluvy. 

Protože o vině soudců rozhodují zase soudci, vypadá to takto : Váš nárok je sice reálný, ale my ho neuznáváme, resp. jste si již mohl na nespravedlnost zvyknout, nestává se Vám přece poprvé. Proto Vám žádné odškodné nepřiznáme a omlouvat se za nic nebudeme. A ještě nám zaplatíte "náklady řízení", obvykle několik tisíc korun. To abyste si rozmyslel příště zase žalovat soudce. 

Následuje dopis, označující takový postup jako postup nekvalifikovaných a amorálních hovad. 

Na ten následuje pokuta. Jednou deset, jednou dvacet, ale taky padesát tisíc korun. 

A přesně tyhle pokuty nyní "vymáhá" Homola - resp. jeho úřad, co není úřadem. 

V záznamu uslyšíte alespoň jednu důležitou informaci, a sice - že všechny dluhy p. Fialy jsou výhradně vůči soudům

Protože soudy obvykle peníze nepůjčují, můžeme se jistě ptát, z čeho tyto dluhy pochází, když si p. Fiala žádné peníze nepůjčil. 

No, a na to nám odpovídá v závěru pověřený pracovník, p. Přibyl, když konstatuje, že i přes souhlas se zveřejněním veškerých osobních dat je jejich zveřejnění pro něj "společenským problémem" - ergo prostým popisem jasné zvůle a zneužití státní moci k ochraně současných mocenských skupin a elit. 

Od p. Přibyla se dozvíme ještě jednu - a poslední - informaci, totiž že tento úřad vede takovýchto exekučních řízení 7. Kolik činí celková dlužná částka, se nedozvíme, protože to NIKDO  z úřadu (co není úřadem) není schopen ani zjistit, ani komunikovat. 

Tak - tolik náš příspěvek k pořadu "V exekuci", doplnění o kapitolu, kterou se p. Hábl zjevně neodvážil natočit (i když jinak díky i za to, co natočil, byť je to jen slupka problému). 

 

https://www.facebook.com/100083015850497/videos/192091476905102

 

__________________________

__________________________

Dobrý den pane FIALO,

Vzhledem k tomu, že proti Vám EU Mgr. Homoly vede exekuční řízení neprodleně se s námi spojte na tel čísle : 543 237 149. Nebudete-li na tuto urgenci reagovat, zváží soudní exekutor další kroky vedoucí k vymožení celé dlužné částky.

EU Mgr. Homoly, pracoviště pro styk s veřejností se nachází na adrese Hlinky 42 /106, 603 00 Brno.

 

13.3. 23 - 12.03

 

 

Z č. 724 380 493

 

_________________________

_________________________

 

 

 

__________

 

MSp – odbor EXE dozoru a dohledu

                                                            PŘEPIS  záznamu

pořízeného občany v EXE úřadu Brno, Homola, dne 27.3. 2023

          (poté, co úřední záznam nebyl schopen vypracovat pověřený pracovník Úřadu p. Přibyl)

__________

 

                                            ZÁPIS  z jednání na EXE Úř. Homoly

Dne 27.3. 2023

               Jednáno s pověřenou osobou, p. Přibylem. Osoba se prohlásila za pověřenou osobu, která není úřední osobou. Celou dobu jsem byl odkazován na záznam, který se odsouhlasí. P. Přibyl toho nebyl schopen. Cílem návštěvy, uskutečněné na základě výzvy SMS, bylo projednat jednotlivé exekuční tituly a sepsat k nim vyjádření. NIKDO  toho nebyl schopen, ani po telefonu, ani osobně.

Odkaz na ochranu osobních dat byl zcela nepatřičným, protože jsem dal se zveřejněním dat souhlas. EXE úřad upozorněn na zjevnou nezákonnost jednotlivých EXE titulů, s tím, že jejich vymáhání je nadále osobním rizikem exekutora. P. Přibyl prohlásil, že i přes souhlas se zveřejněním je zveřejnění EXE titulů p. Fialy pro něj společenským problémem.

               Zapisovatel žádá o projednání s kompetentní osobou, nahlédnutí do spisů, jehož termín bude zapisovateli oznámen do 1-ho týdne s tím, že nahlédnutí a projednání proběhne u OS v Nymburce, kde má zapisovatel bydliště, když jeho návštěva v sídle EXE úřadu byla úřadem samým účelově zmařena.

 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

 

V Brně, dne 27. 3. 2023

 

Podepsaní svědci :                                                      Alois Hlásenský

                                                                               Ing. Josef Dostál

                                                                                      Pavla Vávrová

 

 

________________________________

________________________________

 

________________________________

________________________________

 

OZNÁMENÍ  MSp : 

 

MSp – odbor EXE dozoru a dohledu

 

               OZNÁMENÍ O PARALÝZE A NEFUNKČNOSTI EXE ÚŘADU HOMOLY, BRNO

 

Dne 27.3. 2023 jsem navštívil EXE Úřad Homoly v Brně, a to na základě jejich výzvy anonymní SMS, k jejímuž autorství se dodatečně přiznali.

Ačkoliv jsem byl k návštěvě výslovně vyzván, Úřad nejen že nedokázal specifikovat, co mi vlastně chce (v SMS to obsaženo nebylo), ale nedokázal za dvě úřední hodiny vůbec jednat.

Za dvě hodiny v úřední den, úředních hodinách, nebyl úřad s to určit kohokoliv, kdo by byl schopen záležitosti mých exekucí věcně a erudovaně projednat, a nejen to.

Přes počáteční ujištění, že bude sepsán - po vzájemném odsouhlasení -  alespoň úřední záznam, nebyl nakonec sepsán ani ten, resp. vytvoření jediného odstavečku, věcně zcela odbočujícího od účelu a smyslu návštěvy, trvalo „pověřené osobě“ - p. Přibylovi - celé dvě hodiny. Následně se ukázala jeho nepoužitelnost, a proto musel být sepsán záznam vlastní, a to návštěvníkem samým, čímž úřad jako takový zcela pozbývá smysl (nejen že není schopen ŽÁDNOU  věc projednat, ale není ani schopen vytvořit úřední záznam o tom, proč se vlastně návštěva uskutečnila a co bylo jejím cílem).

Z Úřadu nikdo nebyl schopen věcně komunikovat ani telefonicky, takže se - objednaná - návštěva ukázala zhola zbytečnou. To vše za situace, kdy jsem se k Úřadu musel dostavit 250 km daleko, ač dostupnost státní správy je hlavním znakem státní organizace.

V průběhu návštěvy byly zjištěny a zaznamenány následující zjevné nedostatky :

§  Pověřený pracovník - p. Přibyl - nevěděl, jestli je tato instituce úřadem či nikoliv, v počátku dokonce výrazně popíral, že by to Úřad vůbec byl, a to přesto, že je označen státním znakem na vchodu. Táži se, odkdy se soukromí podnikatelé smí označovat státním znakem, resp. ho beztrestně zneužívat. 

§  Úřad nebyl schopen za dvě hodiny sehnat jediného pracovníka, který by byl schopen věc věcně a erudovaně projednat, a to ani na telefon ne.

§  Nikdo z Úřadu nebyl schopen sepsat úřední záznam, a to přesto, že to bylo zpočátku slibováno jako jediný možný výstup.

§  Pověřený pracovník Přibyl nikdy neviděl sepis úředního záznamu a neumí jej pořídit, opravy zápisu odmítá provádět s tím, že přece není písařem návštěvníka.

§  Nikdo z úřadu nebyl schopen sdělit, jaká je celková výše pohledávky, kterou údajně tomuto úřadu dlužím, resp. kterou vymáhá. Jediným údajem, který se mi podařilo z Úřadu za dvě hodiny dostat, bylo, že počet proti mně vedených exekucí je 7.

§  Pověřený pracovník p. Přibyl - a zjevně nejen on - nemá nejmenší reálnou představu o ochraně osobních dat a koho se týká, takže ani neví, že osobní data se zásadně nechrání před osobou, jíž se týkají a že pokud k tomu dá tato osoba souhlas, a to i písemně, přestávají tato data ochrany požívat a stávají se veřejnými, opět se souhlasem osoby, jíž se týkají.

§  Pověřený pracovník p. Přibyl - a zjevně nejen on - nemá základní kancelářské návyky, když neví, že jednání se zásadně neukončuje předtím, než byla projednána věc sama, která se stala předmětem jednání, a zvláště pak za situace, kdy si Úřad osobu (stranu) sám písemně pozval.

§  Pokud je EXE Úřad úřadem (a má to přímo v názvu a dokládá to i státním znakem na vstupu), pak pro něj platí princip teritoriality a dostupnosti státní správy, která je v každém okrese a vykonává se podle místa bydliště občana, nikoliv podle vůle úřadu. Znamená to, že EXE úřad je  POVINEN  projednávat věci se stranami v místě jejich bydliště, přičemž mu nic nebrání sjednat si místnost a úřední hodiny na okresním soudě v místě bydliště dané strany, když už má v názvu „soudní exekutor“.

Zjištění a záznamy ze dne 27.3. 2023 jsou natolik závažného charakteru, že na jejich základě lze označit EXE Úřad Homoly v Brně za zcela nefunkční, když nedovede vést jednání s klienty, ba ani pořizovat úřední záznamy z jednání, ba ani neví, jestli vůbec úřadem je, nebo ne, a kvalifikaci jeho zaměstnanců za zcela nevyhovující, když nemají ani nejzákladnější kancelářské návyky a zvyklosti.

Jako takový, už vzhledem k rozsáhlým pravomocem, které jsou tomuto úřadu - neúřadu svěřeny, je nutno jej označit za veřejné ohrožení a za nezpůsobilý provozovat činnost, kterou byl, zjevně neuváženě, pověřen.

Úřad sám neví, jestli je úřadem a chová se jako inkasní centrum soukromé podnikatelské osoby, což je zcela v rozporu s definicí úřadu, jakéhokoliv.

Navrhuji proto, aby byl tento Úřad úředně uzavřen a jeho činnost k 1. 4. 2023 rozhodnutím ministra ukončena.

 

 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

Příl. :        -    Přepis zvací SMS ze dne 13.3.

-        Přepis a kopie zápisu ze dne 27.3. 2023, učiněného na EXE Úřadu Homoly

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

_________________________________

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

_________________________________

_________________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-03-28 09:02
Jana Eber Smidova

Je mi 67 let a žiji trvale 22 roků v Bavorsku.Mám v Čechách 3 narozené syny.

A jeden z nich, který již nemá v ČR z podobného důvodu ani trvalé bydliště, řeší již 16 let uhrazený Dluh.A to s podobnými praktikami, které by se v Německu si ani v Německu KONAT NELZE.

V SRN ZAJDETE NA EXEKUČNÍ KANCELÁŘ A JEŠTĚ V TEN DEN MÁTE JASNO!!

KOLIK DLUŽÍTE A JAK TO ZAPLATÍTE.

DOSTANETE INSOLVENČNÍ ZÁPIS, KTERÝ JE POUKÁZÁN VAŠEMU ZAMĚSTNAVATELI, KDE SE SOUHLASEM VAŠÍM, PODEPÍŠETE ORTEL.

A TOTO ŘÍZENÍ O KTERÉM TU JMENUJI ZNÁM Z VLASTNÍ PRAXE.

PS. VÝSMĚCH A VYDÍRÁNÍ ÚŘEDNÍCH OSOB PLACENY Z NAŠÍCH DANÍ ŽIVENY.

VŠECHNY VYPRÁSKAT.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-03-28 09:04
Výsledky možnosti si "vybrat" pohlaví : Totálně rozhození degeneranti :

www.novinky.cz/….cz

Byla nejistá , kudy čurat . Tak střílela .

+F+
_______________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-03-28 12:59
Nashville :

www.wn24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-03-28 13:06
Ty se Z sice nemám rád a považuji je - právem - za rusofily, ale tohle, co čtu tady - je tedy nesmysl na první pohled :

novinky.cz/.../...

Tím, že někdo nosí Z - tak popírá genocidium ?? Zbláznili se všichni ?? Anebo právo neviděli ani z rychlíku ??
Důkaz o maximálně servilní, úslužné bandě, která na rozkaz bude malým dětem dloubat oči z důlků a ještě to bude vydávat za projevy humanity a lidskosti.

A jestli chtěli někoho utvrdit a naštvat, tak tímhle způsobem to snadno lze nejen u něj, ale i u množství dalších - kteří by Z nikdy dobrovolně nenosili...
__________

A ještě bych k tomu dodal, že já jsem za komančů nosil na rukávu bundy vyšitou bílou americkou hvězdu. VYšila mi ji jedna slečna, na mou žádost. A NIKDO MĚ ZA TO NEPRONÁSLEDOVAL. Mnozí si možná mysleli ledasco, ale na trestní postih to nikdy nestačilo.
Tak jestli TOHLE je ta údajná svoboda, za kterou jsme měli bojovat, tak musím objektivně konstatovat, že za komančů byla větší...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-03-29 08:09
Posila ústavního soudu :

kamm.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=799970
______________

Aniž bych měl sebemenší iluze o kvalitách současných soudců Ústavního soudu, najmenovat tam někoho, kdo nikdy nesoudil a justici zjevně viděl jen zdálky a z bezpečného pohodlí poslanecké sněmovny, mi přijde jako úlet prvního řádu, který by nebyl ani za komunistů možný.
To už tam fakt může sedět každý, resp. kde kdo - a, řekl bych, ústavní soud brzy zdegeneruje na úroveň Obvodního soudu pro Brno 1. Pokud tam už není.
Ve srovnání s ústavními soudy vyspělých zemí je už jenom tohle nebetyčná ostuda a znamená to veřejnou deklaraci účelovosti výkladu práva s tím, že k tomu žádné vzdělání de facto ani nepotřebujete. Což je vlastně pravda.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-03-30 20:39
Úřadům a pokutám navzdory. Vlivný exekutor buduje nelegální nádrž u skiareálu

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-03-30 20:42
Soudcovská unie posílá na Ústavní soud Baxu, Zemanovou a Vávru

ceska-justice.cz/.../...
__________________

Bože, Bože !

K Baxovi bych zásadní výhrady neměl, ovšem ti další dva, jejichž jedinou kvalifikací je post v Soudcovské unii - a stovky křivých rozsudků za nimi - tak s tím bych měl zásadní problém...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-03-31 18:28
Hned v úvodu - ten samý úřad :

www.ceskatelevize.cz/.../420235100301005
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-04-12 18:20
Exekutor z Písku dostal pokutu 50 tisíc za pozdě zastavená řízení

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-04-23 14:05
Plán odměn pro exekutory narazil... Stát by jim prý financoval podnikatelská rizika...

Asi by se měl stát definitivně rozhodnout, jestli je exekutor státní úředník, nebo podnikatel.

Protože státní úředník nemá žádná podnikatelská rizika. Na druhé straně má ochranu veřejného činitele. Podnikatel rozhodně ne.

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.