Soudci se nám malinko zadrhli...

Staník, drsnej maník...  Zamyšlení nad postuláty ohledně soudců a jejich uplatněním v praxi. 

 

Tak soudci se nám drobátko zadrhli. No, není divu.

 

https://www.ceska-justice.cz/2023/09/jmenovani-novych-soudcu-se-zadrhlo-stezuji-si-spicky-justice/

 

Justiční věrchuška se sešla společně s tou prokuraturní, aby se poradila, jak dál vybírat soudce, když se jim do toho nečekaně namontovala ta zvědavá veřejnost. Přes třicet let jim to donedávna tak pěkně šlapalo. Nikdo se o to, jak jsou noví justiční činitelé vybíráni, jaká jsou kritéria, jaké jsou postupy, nezajímal. A teď tohle.

Zakázat veřejnosti přístup k výběrovým řízením se soudruzi zatím neodváží, i když cukání mají velké. Tak se usnesli alespoň na tom, že se poradí koncem Září se samotným ministrem jak dál.

Jsem moc zvědav, na co přijdou až dají své justiční hlavy dohromady. Zákaz přístupu veřejnosti zatím Angyalossymu neprošel, tak třeba soudruh přijde s nějakou obezličkou. Třeba, že jednání budou dál veřejná, jen se veřejnosti nesdělí, kdy a kde budou. To by šlo, co?

Soudruh soudce nám na jedné straně vystupuje jako někdo, kdo chápe význam morálky ve společnosti i v justičních strukturách. Ovšem to jen do té doby, dokud se jedná o teoretické proklamace.

Dokonce je schopen stát se autorem Etického kodexu soudce, společně s kolegou Havelcem a kolektivem.

Ovšem jakmile přijde na praktické uplatňování etiky a morálky, jsme svědky jednání a výmluv, podobných nacistickým zločincům : „my jen plnili rozkazy“.

A tak nám soudruh Angyalossy předkládá teze, že komunistický soudce musel soudit podle komunistických zákonů v domnění, že je to nejlepší obhajoba komunistického kolegy Fremra, potažmo jeho samého i všech komunistických soudců na všech úrovních.

Soudruh Angyalossy má, coby justiční činitel, dost zásadní problém. Buď neví, co je morálka a umně opisuje morální kodexy jiných do práce, pod kterou se klidně podepíše. Nebo - co je morálka ví, ovšem řídit se jí nehodlá, což je pro pracovníka justice, navíc v tak vysoké funkci, naprosto nepřijatelné.

Na druhou stranu, čemu se u soudce s komunistickou minulostí divit. Mít jiné vlastnosti než má, zřejmě by do KSČ nevstupoval.

Možná by bylo dobré soudruhovi doporučit, aby se stal opět onou šedou, nevýraznou, justiční myší, kterou byl než ho president Zeman jmenoval předsedou Nejvyššího soudu. Aby dál držel „hubu a krok“ tak, jak byl z justiční hierarchie zvyklý a zdržel se svých neobolševických projevů, protidemokratických a protispolečenských návrhů, i obhajoby svých stranických kolegů z jejich zločinecké organizace.

Mám dost zásadní problém s přístupem soudruha Angyalossyho k veřejnosti, která v souladu s etikou, morálkou a principy demokratické kontroly soudní moci hodlá uplatňovat svá práva. Připomínám znovu, že vůči té přišel soudruh soudce s myšlenkou (a to i v našem postbolševickém justičním systému dosti neotřelou), že je třeba zamezit veřejnosti přístup k výběrovým řízením nových soudců.

Každý kdo má jen trochu svobodného ducha a základní ponětí o demokracii se musí ptát, kde tento justiční bolševik bere tu drzost?

K tomu bych podnítil ministra spravedlnosti, zda by nebylo dobré udělit soudci Angyalossymu drobnou výtku, za návrh odstraňování principů demokratické a svobodné společnosti, což veřejná kontrola institucí rozhodně je.

Já sice chápu, že na bolševických právních fakultách se o veřejné kontrole mnoho nedověděl, přesto je podle novelizovaného zákona o soudech a soudcích povinností každého justičního pracovníka doplňovat si vzdělání. Po třiatřiceti letech by bylo na čase. O morální úrovni nemluvě.

Proto sem vložím pár výňatků ústavy, listiny a také z onoho kodexu, aby z nich bylo patrné překročení oné červené čáry. Dokonce si myslím, že tímto návrhem soudce Angyalossy zaútočil přímo na ústavní pořádek České republiky.

 

 

 

Ústava.

Článek 9


(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.


(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Článek 90


Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.

 

Listina.

 

Článek 3
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Článek 4
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 

A pár odstavců z Kodexu jmenovaného autora. „Etické zásady chování soudce“.

I.2. Soudce dbá o nezávislost výkonu soudní moci, důvěru v ni a respektuje vysoké
nároky na chování soudce.

II.1. Soudce vykonává svou funkci nestranně, nezaujatě, bez předsudků a zachovává
patřičnou míru zdrženlivosti.

II.4. Se zástupci sdělovacích prostředků soudce jedná otevřeně, při zachování
požadavku nezávislosti a nestrannosti soudní moci.

II.5. Soudce je zdrženlivý při veřejném vyjadřování politických názorů.

II.6. Soudce se při výkonu funkce i v osobním životě vyvaruje projevu jakékoli
diskriminace a její podpory. Přistupuje stejně ke každému, kdo se účastní soudního
řízení, a takový přístup vyžaduje i od těchto osob.

III.1. Soudce se chová tak, aby jeho chování nesnižovalo vážnost soudcovského
stavu. Při výkonu funkce i v osobním životě se vyvaruje jednání, které by mohlo
ohrozit jeho bezúhonnost a tím vážnost soudcovského stavu, a podrobuje
se omezením z toho plynoucím.


III.2. Soudce dbá o to, aby svou bezúhonností a důvěryhodností přispíval k tomu,
aby soudní rozhodnutí byla veřejností vnímána jako spravedlivá.


III.3. Soudce nezneužívá svou funkci k prosazování svých osobních nebo
ekonomických zájmů a k prosazování zájmů jiných osob, ani nepožaduje výhody
a výsady, které mu jako soudci nepřísluší.

III.6. Soudce se při výkonu funkce i v osobním životě vyvaruje nevhodného
vystupování, projevů nebo konání, včetně takového, které objektivně vzbuzuje dojem
nevhodnosti.

IV.1. Soudcovské povinnosti mají pro soudce přednost před veškerými jeho jinými
profesními činnostmi. Soudce se věnuje i jiným úkolům, významným pro výkon
soudcovské funkce a chod soudu. Podle svých možností přispívá ke zlepšování
právního vědomí
mezi odbornou i laickou veřejností.

 
IV.2. Soudce soustavně prohlubuje a rozvíjí své odborné i další znalosti, zkušenosti
a osobní kvality, které jsou důležité pro řádný výkon jeho soudcovských povinností
a pro jeho působení na veřejnosti jako významné osobnosti.

 

Je zajímavé, co všechno nám soudruh soudce Angyalossy o vlastnostech soudce dokáže napsat. Teď by se tím mohl zkusit ještě i řídit.

____________

 

 

https://www.ceska-justice.cz/2023/01/podle-predsedy-nejvyssiho-soudu-by-z-vyberu-novach-soudcu-mela-byt-vyloucena-verejnost/

 

 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2399722

 

 

https://denikn.cz/937869/pointa-n-predseda-nejvyssiho-soudu-nepochopil-ze-schuzkami-s-mynarem-slape-po-cele-justici/

 

 ______________________

 

 

Stanik, drsnej manik.

______________________

 

P.S. Bod  II.4 mě vysloveně rozesmál... Plyne z něj, že když přijdeme s kamerou za soudcem, aby nám něco - obvykle svoje vlastní rozhodnutí (jež, mimochodem, vůbec není vnímáno jako spravedlivé) - vysvětlil, měl by být "otevřený" - tedy ochotně odpovídat na dané otázky. 

Tak to zatím nebyl ani jeden !! 

Jejich nejčastější reakce : "Obraťte se na tiskového mluvčího", nebo "K probíhajícím kauzám nebudu nic sdělovat" - anebo - a to vůbec nejradši : "Zavolám justiční stráž" - případně ji zavolá i bez této výhrůžky - a tím rozhovor skončil... 

Otevřenost... Podle totalitního soudce... 

________________________

________________________

 

 

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

 

 

 

 

________________________

________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-17 17:25
Inteligence sdílí stejné dojmy. Stejně děsivé :

seznamzpravy.cz/.../...

Potřebujeme zachránit, potřebujeme změnu. TIHLE jí rozhodně nejsou schopni, zklamali na celé čáře. Babiše nikdo ze slušných lidí volit nebude, pro zodpovědné voliče je nepřijatelný.

Ergo : NENÍ KOHO VOLIT, čekáme na zázrak...

Jediné, co tahle vláda - a to již tradičně - dokázala, je zdiskreditovat pravici a prozápadní orientaci země. Umetla cestu nezodpovědným populistům jako je Rajchl nebo Babiš, nebo Okamura.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-17 19:18
Lepší ilustraci přísloví : Podle sebe soudím tebe - bychom asi sotva našli :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-18 15:51
Fiala má plán na nakopnutí státu. Problémů je ale víc než dost: Tady všude tlačí Česko bota!

blesk.cz/.../...
__________

Ještě je to v klidu, o justici ani slovo.

Free
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-18 15:52
Tohle není Fialova, ale Blažkova vláda

blisty.cz/.../...

Blažek rezignovat odmítá, navzdory Pirátům

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-18 18:40
Soudkyně měla zneužít opatrovnictví. Připravila svého bratrance o majetek, viní ji


idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-19 07:19
Je to pravda odvěká,
šaty dělaj člověka...
Kdo v hadrech čeká na štěstí,
ten se načeká.
Zdena Mašínová, dcera Milady Horákové... Kdo bude další kdo podlehne Hadrfousovi? J.K.

V letadle s prezidentem Pavlem do USA cestovala i dcera Milady Horákové (msn.com)

Protiklady se přitahují.

msn.com/.../...
_____________

Jak se zoufale snaží dohnat pro něj neexistující disent... A aureolu odbojáře...

prezident pavel se sešel se zdenou mašínovou – Seznam.cz
__________________

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-19 10:16
Ale podívejme : Nejhorší v historii země...
Mainstream zase objevil Ameriku. Asi s půlročním zpožděním oproti našim stránkám.

msn.com/.../...

Kdo čte naše stránky, je prostě napřed. Tu o půl roku, tu o 20 let...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-19 10:20
Objektivita zpravodajství :

krajskelisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-19 10:47
26. září bude Pavel v Blansku :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-20 16:33
Státní zástupce shrábnul 25 melounů... Kárné řízení je mu logicky k smíchu...

Každý jiný by měl na krku dva paragrafy (zpronevěra, zneužití pravomoci) - a už by na Ruzyni stříhal - hodně dlouhej - metr...

novinky.cz/.../...
_________________

Dnes na NSS dusí Bradáčová vrchního státního zástupce
kterému se dává za vinu že ignoroval 4 urgentní dopisy
od švýcarů, co mají udělat se zabavenými miliony mocných..

Asi bude mít někdo omercedesovanou rodinu na několik budoucích generací.... Ku.


_________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-20 16:35
miliony fuč sz 20 procent a černej puntíček přece si je nebudeme trestat dovopravdy jako untermenschnovinky.cz/.../...

www.novinky.cz/…299


Česká justice ztratila z dosahu přibližně 25 milionů korun na švýcarském účtu, které mohly pocházet z trestného činnosti v kauze IT zakázek Lesů ČR. Kárný senát nyní uvedl, že má podezření, že pražský žalobce Marek Solar v tomto případu zneužil pravomoc. Nereagoval na dopisy švýcarské prokuratury, jež kvůli tomu uvolnila zablokované peníze.

Kde jsou prachy nevíme, ale otázka

„Je na Policii ČR, potažmo na státním zastupitelství, které bude příslušné, aby vyhodnotilo, zda se mohlo jednat o trestný čin,“ řekla ČTK Bradáčová. Zda bude Solar zatím normálně pracovat, nechtěla komentovat. „Samozřejmě budu zvažovat všechny alternativy,“ uvedla.

je naprosto hloupá, samozřejmě že pracovat tohle hovádko normáně jako normální lidé nikdy nebude.... jestli tomu co předvádí sz říkají "práce" no ... takt o raději ať nic nedělají a seděj na perdeli....

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-20 19:30
Neinformovaná a na justiční poměry nezvyklá veřejnost je vždy v šoku, když se setká s justiční realitou...

Soudkyně v Olomouci je nad všechny znalce světa. Ta tomu rozumí ze všech nejlíp, jak jinak...

Hlavně rozumí tomu, že dokud tam bude ona, tak žádná obnova nebude. Protože by jednak byla za naprostou krávu (to je i tak, ale o tom si nepřečte v novinách), jednak by museli cálovat. A to ne zrovna málo...

A tak odbornici na smrt elektrickým proudem - hledejte na Vrchním soudě v Olomouci...

krajskelisty.cz/.../...

_____________

Přitom je obecně známo, že vrchní soudy = odpad všech odpadů. Stačí se podívat na ten v Praze... Fremr a spol.
Už se tam napříště asi bude říkat U Fremra.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-21 08:02
K živým člověkům ne :

novinky.cz/.../...

Zajímavé na tom je hlavně to, že samo soudní rozhodnutí říká, že děti mají k matce positivní vztah a rozhodnutí budou vnímat negativně. Tedy - pokud jde o systém, jde zájem dětí stranou, jejich názory nikoho nezajímají, protože jsou zmanipulované - a basta.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-21 11:56
Pravý prostor přebírá článek z Krajských listů o Kramném :

pravyprostor.net/?p=166228
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-21 12:27
Ekonomicky myslet! Musíme šetřit! Ať to stojí co stojí. J.K.


Vnitro rozjede velkou vládní plakátovou kampaň za 40 milionů. Potrvá celý rok až do voleb - Novinky
__________________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-21 12:27
V exekucích by bylo potřeba změnit prakticky vše. Stát spoustu věcí nechápe, říká Mlynarčík

info.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.