P R O H L Á Š E N Í K 213 k litoměřické vraždě

P R O H L Á Š E N Í   K 213k litoměřické vraždě, diskusi o domácím násilí a situaci v české justici, zvláště pak na státních zastupitelstvích   Jak byla veřejnost informována sdělovacími prostředky, došlo v Litoměřicích při manželské rozepři k vraždě manžela a otce dvou nezletilých dětí jeho manželkou, a to bodnutím nožem do hrudi. Jinak banální záležitost, které se bohužel dějí všude na světě, si ovšem tentokráte zasluhuje hlubší pozornosti, a to zejména proto, že tamní státní zastupitelství odmítlo vzít vražedkyni do vazby údajně proto, že jako matka se musí postarat o děti a nemá je v současnosti kam dát.

K 213 považuje toto rozhodnutí státního zastupitelství za naprosto skandální akt nadržování v rozporu s trestním řádem, za otevřeně demonstrovanou nerovnost občanů před zákonem v každodenní praxi a za šokující projev extrémního feminismu v praxi státního orgánu, který má bdít nad dodržováním zákonnosti a garantovat objektivitu a nestrannost při vyšetřování kriminálních deliktů.
 
Je jistě na místě se ptát, zda by státní zastupitelství postupovalo stejně, pokud by se vražda stala naopak, tedy pokud by otec dětí před jejich očima zavraždil jejich matku. Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že nejen že by nezůstal na svobodě ani minutu od příjezdu policie, ale že by skutečnost, že vraždu spáchal před očima dětí, byla jednoznačně použita k jeho tíži a do vazby by putoval právě s odůvodněním, že by mohl ohrozit ještě děti a je tedy nanejvýš na místě jej od nich izolovat, natož aby mu byla svěřena péče o jejich další osud.
 
Litoměřickou vraždu považujeme současně za v praxi demonstrovanou ukázku toho, kdo je ve skutečnosti hlavním pachatelem a iniciátorem tzv. „domácího násilí“, proti němuž chtějí zákonodárné orgány  - tlačeny extrémními feministickými organizacemi -  bojovat, přičemž se netají tím, že tento boj má být výhradně namířen proti mužům.  
 
Litoměřickou vraždu a následné neuvalení vazby na její pachatelku považujeme za pokus tento nejzávažnější trestný čin degradovat na jakýsi druh přestupku, tedy asi něco jako zabití chráněného druhu zvířete v rezervaci, které se řeší obvykle pokutou nebo domluvou.
 
Nemůžeme nepřipomenout, že na druhé straně díky iniciativě téhož státního zastupitelství strávili celé měsíce ve zjevně bezdůvodné vazbě zcela nevinní lidé, naposledy dokonce 7 měsíců husitský farář pan Mgr. Pavel Štička, a to na základě smyšlených obvinění vlastní ženy z „domácího násilí“, která byla následně před soudem beze zbytku vyvrácena, anebo náš současný mluvčí pan Ing. Jiří Fiala, kde „důvodem“ vazby byla procházka s jeho synem po předvánočním trhu.
 
Nemůžeme nevidět, s jakou důsledností jsou feministickým státním zastupitelstvím pronásledováni ti otcové, kteří často v důsledku velmi tíživé životní situace nemohou platit výživné, obvykle stanovené v naprosto nepřiměřené výši.   
 
Výše popsanou situaci považujeme za projev otevřené diskriminace podle pohlaví, která je u nás – stejně jako jinde v Evropě – zákonem přísně zakázána. Stejně tak považujeme tento stav za projev neudržitelné situace v české justici, která – kromě toho, že proslula svou pomalostí, nevýkonností a mnohdy také hloupostí svých rozsudků – se stala otevřeným nástrojem feministického extremismu.
 
V důsledku výše popsaného stavu  v y z ý v á m e :
 
-          Nejvyšší státní zástupkyni a ministra spravedlnosti ČR , aby ve vzájemné spolupráci prověřili postup státního zastupitelství v Litoměřicích a do vyšetření případu okamžitě postavili mimo službu státní zástupkyni, která o neuvalení vazby rozhodla, stejně jako okresní státní zástupkyni (zástupce).
 
-          Ministra spravedlnosti ČR, aby se urychleně zabýval personálním obsazením státních zastupitelství a do 3 měsíců zajistil jejich paritní obsazení podle pohlaví a následně zamezil feministické majorizaci tohoto důležitého orgánu státní moci.
 
-          Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby ukončila nesmyslnou debatu o zákonu o „domácím násilí“ a raději se věnovala katastrofálnímu stavu české justice stejně jako násilí, jež tato justice v současnosti páchá zejména na otcích a jejich dětech.
 
-          Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a vládu ČR , aby přestaly podléhat módním tlakům feministických spolků a k jakýmkoliv debatám na téma společenské nerovnosti  podle pohlaví přizvaly také zástupce druhé strany, tedy i našeho občanského sdružení. 
 
-          Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby namísto diskuse o domácím násilí věnovala svůj čas a pozornost vypuštění přežilého komunistického § 213 trestního zákona o trestnosti zanedbání povinné výživy, kterýžto paragraf řadí český právní systém mezi historicky zajímavé relikty přežilé společenské etapy.