Sloup : Rozsudek - právní paskvil a soudní exces

Odvolávat se proti vašim rozsudkům - je zábava. Poslouchat je nebo i jen číst - je ovšem pro vzdělaného člověka naprosté utrpení.

 

Že neznáte nic z historie, nepřekvapuje. Že nemáte základní kulturní povědomí a rozhled, nepřekvapuje. To jsme čekali. 

Mnozí si ale dosud myslí, že znáte aspoň právo, když jste soudci - a dostáváte za jeho znalost a jeho aplikaci v praxi od státu platy jako jinde ministerští předsedové.  

____________________

V mezinárodních firmách se vcelku zažil bonmot "Shit in - shit out", aneb : Jestliže do systému nasypete odpad (v angl. ho...), nemůžete čekat, že z něj vypadne prvotřídní kvalita. 

Jestliže si někdo nezjistí ani základní okolnosti skutku, jenž má jako trestný čin posuzovat, a k tomu navíc nezná základy trestního práva, nemůžeme čekat právně omračující rozsudek. 

V Americe by si s takovým "shitem" nikdo nedovolil před soud s porotním systémem, kde jsou si obě strany - tedy obžaloba i obhajoba - skutečně, a ne jen papírově, rovny, vůbec předstoupit. Pokud by tak - jako státní návladní - učinil, patrně jedině jako nezkušený mladíček,  z mladické nerozvážnosti - a dost možná by to pro něj znamenalo konec kariéry v právu ještě dřív, než začala. 

U nás za to berou horentní platy - a strachem se netřesou, a to ani při sebevětším předloženém "shitu", protože vědí, že stejný "shitař" jako jsou oni, bude sedět i v taláru soudce, bude mít na svědomí desítky a stovky křivých a nepodložených rozsudků, tuny másla na hlavě a ve vlasech - a tudíž snadno projde i ta sebevětší, česky řečeno, sračka. 

Zvykli si na to natolik, že je nerozhodí ani přítomnost médií v mediálně sledované kauze (ostatně, média jsou stejně pro ně koupená a pro ně přednastavená, tak jaképak copak a jsou tam obvykle jen od toho, aby pomlouvala obžalovaného, ať už je mu kladeno za vinu cokoliv - viz referát z trestního rejstříku, kde se zásadně zmiňují jen rozsudky odsuzující, nikoliv zprošťující, aby nebylo vidět, kolikrát už justice s dotyčným napřímo prohrála), protože ohlupenou veřejnost stejně obvykle nezajímá spravedlnost a podstata věci, ale to, jestli byl dotyčný soudem pořádně osmahnut a vyškvařen - a jak mu to soud natře, aby měl zamindrákovaný malý český lokajík či služtička dušičku v peří a mohl slastně spinkat - s pocitem, že on (zatím) nemusí spát na rozvrzané železné posteli s 20-ti Cikány za zády a všude kolem. 

 

Doplnit tak ODVOLÁNÍ  ve věci Sloupu bylo zábavou, zábavou už ale není uvědomit si, kdo v justici dnes u nás dělá (většinově intelektuální a lidský odpad), jakou nese odpovědnost (prakticky vždy nulovou) a kdo tady rozhoduje o budoucnosti a často i bytí a nebytí vás a vašich dětí. 

____________________

____________________

 

_____________

 

 Jak patrno, soud 1. stupně se vůbec neobtěžoval s objasněním základních pojmů, které měl za automaticky naplněné, aniž k nim provedl jediný důkaz, ač  je to přímo podstata věci a jádro dokazování. Místo toho prováděl soud zcela nesmyslné důkazy, o jejichž smyslu ví asi jen on sám, jako bylo např. předvolání strážníka městské policie, který na místě v době provedení skutku vůbec nebyl – a ani po ukončení svědectví nebylo nikomu jasné, co mělo toto svědectví vlastně prokazovat.

Mariánský sloup v době provedení skutku nebyl místem veřejně přístupným, bylo to oplocené staveniště. Staveniště oplocené minimálně dvoumetrovým plotem.

Takové místo už na první pohled nesplňuje definici „místa veřejně přístupného“, tedy místa, kam má přístup „široký okruh osob individuálně neurčených“ a kde se také zpravidla „více lidí zdržuje“.

Nezdržoval se tam nikdo, a to ani v době provedení skutku, ani předtím a ještě dost dlouho ani po něm,  a ani se tam nikdo zdržovat nemohl, kdo by nepřekonal tento plot.

Tvrzení, že veřejně přístupné je každé místo, kam může veřejnost vidět, je holý nesmysl, rozebraný v prvním doplnění odvolání, nemající oporu zjevně v ničem, natož v platné poslední judikatuře.

Čin nebyl spáchán veřejně, neboť absentují i ty nejméně 3 osoby, které by musely být spáchání činu v dané době a na daném místě přítomny – a ani státní zastupitelství, ale ani soud se v tomto směru vůbec nepokusil dokázat, že tomu tak bylo.

Pokud má na mysli šíření skutku veřejnými sdělovacími prostředky, pak toto ale neprováděl obžalovaný, nýbrž redaktoři příslušných médií. Je tedy na soudu, aby zvážil, zda se výtržnictví nedopustili především oni, když zveřejnili – a to v širokozáběrových médiích – hořící Mariánský sloup v Praze.

Soud 1. stupně (natož OSZ) také neprovedl žádné dokazování stran vlastnictví pozemku, na kterém Mariánský sloup stojí,  ač právě to pro posouzení, zda bylo místo veřejné, či soukromé, je zcela zásadní okolností.

Pokud je odvolateli známo, místo nebylo veřejně přístupné už z hlediska vlastnictví, protože bylo propůjčeno (nebo pronajato) soukromému subjektu (Spolku pro obnovu a znovuvztyčení Mariánského sloupu). Dokazování, nebo alespoň tvrzení, ze strany obžaloby zde ovšem zcela chybí a bez tohoto důkazu nelze vůbec uvažovat o trestném činu výtržnictví, neboť by se prokazatelně jednalo o soukromý, veřejně nepřístupný, navíc i ohrazený pozemek, byť by další atributy výtržnictví splněny byly – což zde zjevně nejsou.

Dalším atributem výtržnictví je zmíněná HRUBÁ NESLUŠNOST, která je v trestním řádu i poměrně přesně definována – přičemž demonstrativní podpálení urážlivé a totalitu oslavující repliky Sloupu nebo sochy tam rozhodně zmíněno není.  Odvolatel nikoho při svém činu ani neurážel, ani nenapadal, natož aby se obnažoval, žádný konflikt neměl ani s na místo se dostavivšími policisty, ať už městskými či státními, se všemi slušně jednal a  spolupracoval, takže i z tohoto pohledu nelze o t.č. výtržnictví vůbec uvažovat, a to ani náznakem.

Na chování obžalovaného si také nikdo nestěžoval, a to ani na místo se dostavivší policisté, naopak si pochvalovali vstřícnost a otevřenost zadrženého,  je proto vcelku záhadou, jakými cestami a právními kličkami OSZ dospělo právě k trestnému činu výtržnictví.

Jedna cesta se zde ovšem nabízí sama o sobě : Na OSZ, potažmo v justici obecně, pracují především (nikoliv výhradně) intelektuálně méně zdatné osoby, uvyklé navíc nulové kontrole a nulovému dohledu. Každý výsledek je proto pro ně dost dobrý. To po mnoha letech vede – zcela logicky – k naprosté profesní degeneraci dotyčných, kteří by následně nebyli schopni dnes již složit ani jednoduchou zkoušku z trestního práva.

O co nižší je skutečná kvalifikace těchto osob, o to vyšší jsou jejich pocity nadřazenosti a projevy arogance – a když dotyční viděli akci, zjevně vybočující z normálu, navíc provedenou osobou, která jim dlouhodobě pije krev – a to především tím, že je veřejně dlouhodobě popisuje jako naprosté diletanty z oboru, zneužívající svých rozsáhlých pravomocí a škodící celé společnosti – tak je napadlo jediné : Výtržnictví – protože Staroměstské náměstí je přece prostorem veřejným. O Sloupu nevěděli (a dodnes neví) zjevně zhola nic, tím pádem nemohli ani nic vědět o pozadí jeho vlastnických poměrů, včetně poměrů k pozemku, na kterém dnes Sloup stojí. Vedeni zaslepenou touhou po pomstě, jim výtržnictví připadalo jediným vhodným trestným činem už proto, že za ně autor akce byl již 2x odsouzen.

Že se jednalo o rozsudky křivé a snadno vysvětlitelné a vyvratitelné na první pohled i laikem, druhý z nich navíc vydaný věhlasným soudním psychopatem Bláznou, je pramálo zajímalo, na denní zvůli a zneužívání pravomocí jsou ostatně zvyklí a berou to jako běžnou profesní samozřejmost.

Osobně se domnívám, že toto vysvětlení je pravdě nejblíže, ale i přesto  - vědomí, že státní zástupkyně a soudkyně neznají, a to po 30-40 letech praxe,  ani základní definice z trestního řádu a ani nejjednodušší trestné činy z trestního zákoníku, nemůže nechat nikoho v klidu spát.

Konečně – byť možná nadbytečně – se chci zastavit u uplatňované „škody“ a údajné povinnosti ji nahradit, i když ta by připadala do úvahy teprve poté, co by bylo odvolateli soudem prokázáno, že se dopustil žalovaného trestného činu, případně jakéhokoliv jiného protiprávního jednání.

               Tvrzení soudkyně, že „škoda byla prokázána předloženou fakturou“, je vcelku k smíchu a opět jen dokazuje zoufale ubohou nejen právní, ale i obecně kulturní úroveň dané soudkyně.

               Škodou se rozumí, jak opakovaně zdůrazňuje především MSp ve sporech, kde je žalováno,  úbytek majetku.

               Sloupu ale nijak neubylo.

               Je pak názorem vkusu, jestli by mu černá barva, a zvláště při uvážení okolností jeho vzniku a jeho symboliky, neslušela mnohem více než zářivě bílá barva nemístního kamene.

               Za projev estetického cítění nebo názoru nemůže nikdo být stíhán.

               Především ale : Jestliže Sloupu neubylo – tak kde je jaká škoda ? A čím bylo prokázáno, že byla způsobena právě v této výši ??

               Pokud je odvolateli známo, autor očištění Sloupu veřejně prohlašoval, že tak učinil zdarma – a je tudíž na soudu, aby zkoumal, zda mu náhodou nebyla předložena faktura zcela falešná a podvodná a tzv. „poškozený“ ve skutečnosti nejen že žádnou škodu neutrpěl, ale dokonce ani nic nezaplatil.

Ani k tomuto bodu nebyl proveden jediný důkaz – soud, státní orgán, mající vykonávat spravedlnost a všechno, každé tvrzení, ověřovat a prověřovat - jako jelimánek ze třetí bé věří všemu, co mu kdo pověsí na nos, pokud je to ovšem na straně obžaloby.

               V souvislosti s výše uvedeným konečně namítám, že soud nevedla žádná soudkyně, protože jediný právní či soudně kvalifikovaný projev na úrovni soudkyně jsem za celou dobu hlavního líčení nezaznamenal (a to už vůbec nemluvím o jejích naprosto nulových vědomostech historicko – kulturních), ale opisovačka na úrovni žákyně základní školy, protože nic jiného než bezmyšlenkovitě opisovat obžalobu (resp. návrh na potrestání) neuměla a nepředvedla.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tvrdím, že soud 1. stupně zcela selhal ve své povinnosti provádět objektivní důkazní řízení, vedoucí k objasnění údajného trestného činu, ale i příčin k němu vedoucích (zamítnutí návrhů důkazů předvoláním některých pražských radních, kteří hlasováním umožnili instalaci repliky Sloupu, nebo předvolání ředitele ČRo, zodpovědného za šovinistické a nepravdivé informace šířené redaktorkou Věrou Pfeifferovou,  případně předsedy Rady pro rozhlasové a TV vysílání, soudkyně nejen nijak nevysvětlila, ale dokonce ani nezmínila, ač je povinna se se všemi navrženými důkazy řádně vypořádat, zejména pak s těmi, které neprovedla), následkem čehož je třeba nahlížet na řízení před soudem 1. stupně jako na řízení zcela zmatečné, prováděné právně i lidsky zjevně nekvalifikovanými osobami, vedenými zcela jinými než zákonnými a služebními motivy, a proto nulitní od samého počátku. Tedy jako kdyby nikdy nebylo proběhlo.

Co z toho plyne pro soud odvolací, by soudci odvolacího soudu měli sami vědět nejlépe.

                

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                          odvolatel

 

 

 

V Košíku, dne 15. března 2021

 

(V den výročí příchodu jiné, mladší totality, nežli byla ta klerikální, přičemž je rozhodně velmi zajímavé, že pokud by chtěl někdo oslavovat tu a stavět jí pomníky, skončí v base poměrně dosti rychle). 

__________________________

__________________________

 

 

 

________________________

________________________

 

 Hymnu máme hezkou, dost možná ji ani neznáte celou. Tady je. Díky všem, kdo se na tomto počinu podíleli. 

 

http://k213.cz/JOOMLA/pribehy/3454-hymna-v-celem-zneni

 

Taky ji neskládali estébákovi nohsledi, ale Tyl se Škroupem - a dali si výjimečně záležet.

Jak tehdy ostatně bylo obvyklé pro každého, kdo chtěl něco znamenat a něčeho dosáhnout - tedy touha, aby za člověkem něco pořádného zůstalo.

Ne jen podvody a rozkradený a zpronevěřený svěřený majetek. 

A také -  ne jen úleva a uplivnutí ostatních, až dotyčnému jeho hrabivost a lemplovství definitivně přetne ten Nejvyšší. 

 

 http://k213.cz/JOOMLA/pribehy/3454-hymna-v-celem-zneni

 

___________________________

___________________________

 

 Sloup : Odvolání nad důkazní řízení (k213.cz)

 

COVID Sloup - a opisovačka za 150.000 (k213.cz)

 

Čas činů (k213.cz)

 

Sloup potupy a hanby (k213.cz)

 

Sloup : Extrémisté a teroristé... A kteří ??? (k213.cz)

 

Stížnost Radě na ČRo (k213.cz)

 

Vyjádření ČRo : (Nejen) ke Sloupu. (k213.cz)

 

Sloup : ČT objektivně informuje - asi jako česká justice nestranně soudí... (k213.cz)

 

Selektivní spravedlnost začíná u selektivního vyšetřování (k213.cz)

 

Na Winstona plivat lze, (k213.cz)

 

Katolický okultismus - a čin, hodný europoslance (k213.cz)

 

OSZ-3 : Kdo nechce, hledá důvody... (k213.cz)

 

RRTV v pravé podobě : Orgán neználků, feministů a protěžovaných nicek (k213.cz)

 

Churchilla vyšetřovat nebudeme a nebudeme (k213.cz)

 

Socha Winstona : Za 4 měsíce - výsledek : 0 (k213.cz)

 

Bádáte, bádáte ?? Vyšetřujete, vyšetřujete ?? (k213.cz)

 

 

 

___________________________

___________________________

ROZSUDEK : 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

ZA 5 LET BUDE V ROZSUDKU  nad Šantorovou napsáno : Ač řádně poučena obžalovaným, neprojevila sebemenší reflexi, aby se trestného činu vlastizrady vyvarovala... 

_______________________

_______________________

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-15 17:04
Dohra VIP oslavy v hotelu. Akce se účastnil soudce a teď má čelit následkům


seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-15 18:23
Vážený pane inženýre,

dle mého názoru na Váš případ (odpor proti obnovenému Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, vyjádřený zapálením ohně u tohoto totalitního symbolu moci) lze uplatnit ústavně zaručené právo občana zaručené v Čl. 23 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“ - uvedena ve Sbírce zákonů pod č. 2/1993), který zní:: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“.
I. (Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze)
(1) Dokument s názvem „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ (včetně důkazů) je uveden na webových stránkách společnosti VERITAS z. s., která se touto problematikou dlouhodobě zabývala. Tento dokument je dostupný na: veritas.evangnet.cz/mariansky-sloup#podpora
Na webové stránce společnosti VERITAS z. s. jsou uvedeny důkazy, které dokazují, že:
a) Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze (stržený v roce 1918) byl v této době považován za politický symbol z doby pobělohorské, znázorňující oslavu násilné rekatolizace v té době.
b) Mariánský sloup (jeho stavba byla dokončena 30. září 1650) byl vysvěcen 13. července 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III., což ukazuje na to, že šlo o záležitost politickou.
c) Vzorem pro stavbu tohoto sloupu byl sloup (sochař P. Candidus), který dal postavit v Mnichově roku 1638 vévoda Maxmilián na paměť vítězství císařských vojsk na Bílé hoře v roce 1620.
d) Výmluvným svědectvím o tom, jak významná úloha byla sloupu přisuzována, je Škrétův obraz známý z rytiny z roku 1661, na které je tento mariánský sloup chápán jako budoucí duchovní střed římskokatolické Evropy. Zobrazená mapa Evropy zřetelně ukazuje, kam až má sahat moc tohoto sloupu. Zahrnuje nejen jižní a jihozápadní římskokatolickou Evropu a střední Evropu obsazenou po Vestfálském míru, ale i východ a sever Evropy, které „patřily“ pravoslavným a protestantům. Bylo tak nepřímo naznačeno, že tento sloup má být středem budoucí tzv. jednotné Evropy, ovšem s jediným náboženstvím, a to potridentským římským katolicismem.
e) Čtyři roky po uhájení Prahy před švédským vojskem (obhájců reformačního učení) a po podepsání Vestfálského míru (který znamenal definitivní konec náboženské svobody v Čechách a na Moravě a který zabránil exulantům, mezi nimi i J. A. Komenskému, v návratu do vlasti) byl tedy vztyčen v srdci Evropy památník, o jehož smyslu prof. J. Pekař napsal, že oslavuje vítězství nad českou reformací a nad českým státem a není pouhým památníkem mariánské úcty, jak se někteří obhájci znovupostavení sloupu snaží tvrdit.
Názor Tomáše G. Masaryka na sochu
(2) Dle názoru Tomáše G. Masaryka tento Mariánský sloup vyjadřuje politickou potupu národa - viz „Tomáš G. Masaryk: Cesta demokracie I. (vyd. 2003, str. 405-406)“, kde je uvedeno: „Když Pražané tu sochu odstranili, jsem sám tomu rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“.
(3) Důkaz je uveden na webových stránkách společnosti VERITAS z. s. - viz dokument „Tisková konference k stavbě tzv. mariánského sloupu“ s datem 3.9.2017 – dostupný na: veritas.evangnet.cz/#Causa-sloup Kopii tohoto dokumentu zasílám v příloze.
Rozpor mezi ideovou symbolikou Mariánského sloupu a Čl. 15 odst. (1) Listiny
(4) Výše uvedené dokazuje, že se zde jedná prokazatelně o rozpor mezi ideovou symbolikou Mariánského sloupu a Čl. 15 odst. (1) Listiny, který zní: „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání“.
(5) Tento rozpor mezi ideovou symbolikou Mariánského sloupu a Čl. 15 odst. (1) Listiny byl členům zastupitelských klubů ODS a TOP 09 a STAN, (kteří rozhodly o obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí dne 23. ledna 2020) před vydáním jejich rozhodnutí prokazatelně znám - viz příloha „Tisková konference k stavbě tzv. mariánského sloupu“ s datem 3.9.2017 (dokument je dostupný na: veritas.evangnet.cz/#Causa-sloup), kde je uvedeno: „Moderátor VERITAS dr. Petr Melmuk byl při jednání na Úřadu Městské části Prahy 1 osobně přítomen a předložil argumenty, které ve stručnosti shrnuje i naše písemné vyjádření ke stavebnímu řízení z 24. dubna 2017, kde zmiňujeme rozpor mezi ideovou symbolikou sloupu a Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.“.
II. (Splnění kumulativní podmínek)
(6) Dle mého názoru jsou ve Vašem případě splněny dvě kumulativní podmínky pro uplatnění ústavního práva (Čl. 23 Listiny) na odpor proti obnovenému Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, který jste vyjádřil zapálením ohně u tohoto symbolu totalitní moci:
a) Splněna první kumulativní podmínka - je odstraňován demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou - viz níže..
b) Splněna druhá kumulativní podmínka - zároveň se jedná o situaci, ve které jsou činnosti ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků znemožněny - viz níže.
ad. a) První kumulativní podmínka
(7) Svoje tvrzení o splnění této první podmínky opírám o skutečnost, že v demokratickém státě, kde jsou dodržovány práva občanů uvedená v Listině, je nemyslitelné, aby:
a) Byl obnoven Mariánský sloup, který byl zbourán za 1. republiky jako symbol totalitní moci (v tomto případě katolické totalitní moci).
Souhlasím s Vaším názorem (uvedeným v článku „COVID Sloup - a opisovačka za 150.000“), že to, co se během posledních 2 let odehrálo kolem sloupu, by za první republiky bylo jednoznačně nemožné a považováno za vlastizradu, přičemž Masaryk by byl prvním, kdo by se nebál tyto události takto označit.
b) Byl obnoven Mariánský sloup, za situace, kdy zastupitelům Prahy byla známa existence rozporu mezi ideovou symbolikou tohoto sloupu a Čl. 15 odst. (1) Listiny, která je součástí Ústavy ČR - viz příloha „Tisková konference k stavbě tzv. mariánského sloupu“ s datem 3.9.2017 (dokument je dostupný na: veritas.evangnet.cz/#Causa-sloup),
c) Zastupitelé Prahy byli povoláni k rozhodování o otázkách celostátního významu. Na základě rozhodnutí zastupitelů Prahy byl obnoven symbol totalitní moci v České republice.
Závěr
(8) Svoje tvrzení o splnění první podmínky opírám o skutečnost, že v demokratickém státě, kde jsou lidská práva a základní svobody dodržovány je nemyslitelné, aby:
a) Byl obnoven symbol totalitní moci tak, jak se to stalo v tomto případě.
b) Občan tohoto státu byl soudně stíhán za odpor proti obnovenému symbolu totalitní moci tak, jak se to stalo ve Vašem případě - viz rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23. února 2021 vydaný v soudním řízení vedeném u tohoto soudu pod sp. zn. 2T 68/2020.
ad. b) Druhá kumulativní podmínka
(9) Před nařízeným soudním jednáním jste podal „Návrh na provedení důkazního řízení u hlavního líčení“ (dále jen „Návrh“).
(10) Návrh (dokument je součástí článku „COVID Sloup - a opisovačka za 150.000“) se týká obnoveného symbolu totalitní moci (Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze), který byl obnoven na základě rozhodnutí zastupitelů Prahy. Proti tomuto obnovenému symbolu totalitní moci v České republice jste uplatnil ústavně zaručené právo na odpor (Čl. 23 Listiny) - zapálením ohně u tohoto obnoveného sloupu.
(11) V Návrhu jsou uvedena jména zastupitelů, kteří rozhodli o obnovení tohoto symbolu totalitní moci v České republice - měli být vyslechnuti v soudním řízení jako svědci.
a) Zastupitelé Prahy uvedeni v Návrhu nebyli povoláni k rozhodování o otázkách celostátního významu. Na základě rozhodnutí zastupitelů Prahy byl obnoven symbol totalitní moci v České republice.
b) Na základě rozhodnutí zastupitelů Prahy byl obnoven Mariánský sloup, který byl zbourán za první republiky jako symbol totalitní moci (v tomto případě katolické totalitní moci).
c) Zastupitelům Prahy byla při rozhodování prokazatelně známa existence rozporu mezi ideovou symbolikou Mariánského sloupu a Čl. 15 odst. (1) Listiny, která je součástí Ústavy ČR.
(12) Důkazní řízení nebylo v soudním řízení provedeno - tím Vám bylo soudem upřeno právo obhájit svoje ústavně zaručené právo na odpor (Čl. 23 Listiny), proti obnovenému symbolu totalitní moci v České republice.
Závěr
(13) Svoje tvrzení o splnění druhé podmínky opírám o skutečnost, že v demokratickém státě, kde jsou dodržovány ústavní zákony je nemyslitelné, aby soudce porušil svoji povinnost danou ústavními zákony - v tomto případě povinnost danou:
a) Čl. 36 Listiny, odst. 2, věta druhá, který zní: „Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“ .
Soudkyně při soudním jednání se předloženými důkazy uvedenými ve Vašem písemném Návrhu nezabývala , i když to bylo její povinností dle Čl. 36 Listiny, odst. 2, věta druhá.
b) Čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, kde je uvedeno: „Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou ….. .“. V tomto případě byla soudkyně při svém rozhodování vázána Čl. 15 odst. (1) Listiny, Čl. 23 Listiny, Čl. 36 odst. (1) Listiny, Čl. 36 Listiny, odst. (2), věta druhá, čl. 38 odst. (2) Listiny a rovněž Čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR.
Svůj názor opírám o rozhodnutí Ústavního soudu z 30. května 2006 sp. zn.: I. ÚS 116/05, kde je uvedeno: „Ústavní soud konstatuje, že podle jeho ustálené a obecně dostupné judikatury (viz např. usnesení sp.zn. I. ÚS 729/2000, sp.zn. III. ÚS 359/05, sp.zn. I. ÚS 593/04 a sp.zn. I. ÚS 301/02, www.judikatura.cz) zákonem předepsanému postupu v úsilí o právo (zásadám spravedlivého procesu) vyplývajícímu z článku 36 odst. 1 Listiny je nutno rozumět tak, že v řízení před obecným soudem musí být dána jeho účastníkovi mj. i možnost navrhnout důkazy, jejichž provedení pro zjištění (prokázání) svých tvrzení pokládá za potřebné; tomuto procesnímu právu účastníka pak odpovídá povinnost soudu nejen o navržených důkazech rozhodnout, ale také – pokud jim nevyhoví – ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů (zpravidla ve vztahu k hmotněprávním předpisům, které aplikoval a právním závěrům, k nimž na skutkovém základě věci dospěl) navržené důkazy neprovedl, resp. pro základ svých skutkových zjištění je nepřevzal; jestliže tak obecný soud neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných procesních předpisů, ale současně postupuje v rozporu se zásadami vyjádřenými v hlavě páté (především čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny), a v důsledku toho též i v rozporu s čl. 95 odst. 1 Ústavy. Zásada volného hodnocení důkazů neznamená, že by soud měl na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí a které nikoli, nebo o které opře své skutkové závěry a které opomene. Z odůvodnění soudního rozhodnutí musí totiž vždy dostatečným způsobem vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů a právními závěry soudu, i když není samozřejmě nutno každé rozhodnutí odůvodňovat natolik obsáhle, že by bylo třeba vyžadovat podrobnou odpověď na každý argument účastníků řízení.“.
c) Čl. 89 Ústavy ČR, který zní: „Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.“.
Svůj názor opírám o rozhodnutí Ústavního soudu z 02. dubna 2009 sp. zn.: II. ÚS 476/09, kde je uvedeno: „Nerespektování názoru Ústavního soudu vysloveného v jeho předchozích nálezech má vždy za následek i porušení práva na fair proces v jeho časové dimenzi, neboť doba o kterou se prodlužuje soudní řízení v důsledku projednání nezbytné ústavní stížnosti, kasačního zásahu Ústavního soudu jakož i nového projednání věci obecnými soudy, je dobou označitelnou za zbytečné průtahy v soudním řízení přičitatelné na vrub obecného soudu, resp. konkrétního soudce tohoto soudu“.
III. (Žádost)
(14) Dovolím si Vás požádat o publikování (na webových stránkách k 213) kopie rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23. února 2021, vydaného v soudním řízení vedeném u tohoto soudu pod sp. zn. 2T 68/2020.
Důvod žádosti
(15) Důvod žádosti zdůvodňuji tím, že jsem zvědav jak soudkyně v rozsudku zdůvodní porušení svých povinností daných ústavními zákony (Listinou a Ústavou ČR) - viz povinnost obecných soudu uvedená např. v nálezu Ústavního soudu z 23. března 2006 sp. zn. III. ÚS 521/05, kde je uvedeno: „Právu na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit a v tom rámci se adekvátně, co do myšlenkových konstrukcí racionálně logickým způsobem vypořádat se všemi důkazy. Rovněž i s argumentačními tvrzeními uplatněnými účastníky řízení, přičemž v opačném případě dochází k ústavněprávnímu deficitu obdobnému kategorii neústavnosti v podobě tzv. opomenutých důkazů (sp. zn. I. ÚS 113/02). Je takto povinností obecných soudů vypořádat se se vším, co v průběhu řízení vyšlo najevo a co účastníci řízení tvrdí, má-li to vztah k projednávané věci (sp. zn. IV. ÚS 563/03, I. ÚS 301/02, I. ÚS 593/04).“.
Prosím o potvrzení o doručení této žádosti.

S pozdravem FB
_______________

Když o to žádáte, tak to asi udělám, mně se jenom nechtělo ty bláboly skenovat, je to spousta práce navíc - a nestojí, po pravdě, za to. To není soudkyně, ale opisovačka.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-15 19:38
Milý Jiří - bohužel se ti a všem našim kamarádům musím omluvit, že jsme s Karlem nevyhráli volby, nebo alespoň se nedostali do parlamentu. Kdyby nás Hromádková - zrůda, neprodala Klausovi
a lidská svině Cibulka pak to samé - viděl bys ten tanec v Parlamentu a všude. Bohužel zrůdy teď už ovládly i Justici
zcela. Počátek je u Havla a jeho dohod za presidentováním a nobelovkou.

Tento výlupek pekla s tou svou láskou - co porazila - PRÁVO A SPRAVEDLNOST - měl zcela Pravdu.

Takový zrůdy si teď u soudů mohou bez trestu dělat co se jim zlíbí . Paralysa na n-tou. HOWG ALEŠKA
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-15 19:42
Podpálení pomníku z kamene rok starého ?

Patrně to nemají v judikátech, tak se soudkyně řídí svou fantazií? O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-15 19:45
Jak může někdo protestovat, proti tak humánímu demokratickému
soudnictví Havlovskému v Klausovsko-Babišovském státě.
Tak za prvé, tě demokratičtí soudci v demokratickém státě - nelámají kolem a pak nedají upálit. Jak si může občan NAPROSTO
SVOBODOMYSLNÝ - TAKTO STĚŽOVAT NA NAŠI SPRAVEDLIVOU JUSTICI. PROSÍM REZEŠLI. HOWG ALEŠKA.
P.s.: Takhle zničit naši vlast, ten SLOUP NESVOBODY - TEDY JIRKO TO TEDY NE !!!
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-15 19:46
novinky.cz/.../...

Stav nakažených soudců postkomunistickou demencí v ČR se nemění. J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-15 19:47
Bylo to beze slov,
co na tom je špatný.
Šlo o protest proti současnému režimu
jemuž velí psychopati Bureš, Hamáček a Blatný.
J.K.

Pietní místo před Blatného úřadem: Máte na rukou krev! Sebevrah je jako Palach - Pražský deník (denik.cz)

prazsky.denik.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-16 08:39
Justiční kolaps a anarchie v praxi :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-16 09:45
Nejvíc mě asi překvapilo, jak moc bylo vidět, že je rozsudek dopředu připravený. To líčení byla zbytečná fraška a rozhodnutí mi klidně mohli jen po někom vzkázat.

parlamentnilisty.cz/.../...
___________

Mě zase překvapuje, že jeho to mohlo překvapit...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-31 19:49
Dnešního dne roku 1462 papež katolické církve Pius II. jednostranné zrušil Basilejská kompaktáta, s cílem rozvrátit náboženský smír v Českem království.

Aneb jak si katolická církev vždy představovala právo na svobodu vyznání.

Aneb jak si katolická církev vždy představovala dodržování daného slova či přísahy, přitom nejvyšších morálních zásad lidské společnosti.

AK
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-03-31 20:51
Potrestaná exekutorka : (Ovšem všimněte si čísla té škody...)

ceskenoviny.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-03 07:42
Před Bílou horou : Bitva na Vraždě :

denik.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-03 07:44
Soudní proces proti stavovskému povstání začal 29. března : "Argumenty se nezabývejte a postupujte rychle... "

denik.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.